Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Brisling

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2004:

Status

Tilgjengelig informasjon gir ikke grunnlag for å evaluere trend i gytebiomasse og fiskedødelighet og  bestandens status er klassifisert som ukjent. Det er indikasjoner fra tokt i februar 2004 at en god 2003-årsklasse er på vei inn i fisket i inneværende år. Til tross for begrensinger i bestandsberegningene, er det indikasjoner på at  bestanden er i god stand.

Bestanden av brisling består av få årsklasser og 1-år gammel fisk dominerer i fangstene. Dette gjør at nåværende system for kvotefastsettelser, med prognoser to år frem i tid, er lite hensiktsmessig for en kortlevd art som brisling hvor fisket i stor grad avhenger av innkommende årsklasse. Et system med revidering av fastsatte kvoter midtveis i året når estimater over innkommende rekruttering foreligger, bør vurderes..

Kriterier for rådgivningen

Det finnes ingen eksplisitt forvaltningsplan for denne bestanden  og det er ingen referansepunkter (føre-var) som danner grunnlag for rådgivning. Brislingfisket  i Nordsjøen har i flere år hatt restriksjoner på bifangst av sild for å beskytte ungsilda og sikre gjennoppbygging av bestanden av høstgytende sild. Siden 1998 har imidlertid ikke bifangst av sild vært en begrensende faktor i brislingfisket.

Forvaltningsråd

Det er satt en kvote for 2004 på mindre enn 257 000 tonn. Det er antatt at dette vil sikre at gytebiomassen holder seg nær eller over et historisk gjennomsnitt. Ut fra et historiske forhold mellom tokt-og fangstdata, vil forventet fangst i 2004 være 171 000 tonn.

Nøkkeltall

Ikke gitt

~ tilbake