Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Konsekvenser av fiskeri i området Lofoten - Barentshavet

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten – Barentshavet, utabeidet av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, ble 15. juni 2004 sendt ut til offentlig høring. Sammen med Utredning av konsekvenser av skipstrafikk (Kystverket) og Utredning av konsekvenser av ytre påvirkninger (Norsk Polarinstitutt) er utredningen av fiskeriene i området sentrale bidrag i arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet


Stortingsmelding nr. 12 (2001 - 2002), ”Rent og rikt hav”, ble lagt fram våren 2002 og sluttbehandlet av Stortinget våren 2003. Som oppfølging av meldingen skal det blant annet etableres en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og utarbeides helhetlige forvaltningsplaner for de kystnære sjø- og fjordområdene i henhold til EUs rammedirektiv for vann. Det skal også legges til rette for en langsiktig politikk med sikte på økosystembasert forvaltning av kyst- og havområdene, blant annet basert på etablering av miljøkvalitetsmål for økosystemene.

Det er nedsatt en styringsgruppe ledet av Miljøverndepartementet med Fiskeri-, Olje- og energi- og Utenriksdepartementet som medlemmer. Denne skal følge opp arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. Høsten 2002 utarbeidet Havforskningsinstituttet i samarbeid med Norsk Polarinstitutt, en felles Miljø- og Ressursbeskrivelse av Barentshavet (jf. Fisken og Havet 6/2003) (pdf-fil). Denne utredningen har vært det felles datagrunnlaget for de tre utredningene som presenteres nå. I tillegg var den også grunnlaget for  Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet, som var på offentlig høring høsten 2003.

De fire utredningene for henholdsvis fiskeri, petroleumsvirksomhet, skipstrafikk og ytre påvirkninger vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med forvaltningsplanen.

Høringsfristen for de tre utredningene som sendes på høring per 15. juni er satt til 1. november.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet