Hopp til hovedteksten
Vinter04_180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Alt klart for vintertoktet i Barentshavet

Om få dager legger forskningsfartøyene ’G.O. Sars’ og ’Johan Hjort’ fra kai med kurs for Barentshavet. Det årlige vintertoktet varer i seks uker og er et nøkkeltokt for Havforskningsinstituttets kvoterådgivning på norsk arktisk torsk, hyse, uer og blåkveite.


Av Ingrid Dreyer

Vinter04_600.jpg

Kartet viser hvilke områder av Barentshavet de to norske og det russiske fartøyet skal dekke under toktet.

Toktet skal dekke hele den isfrie delen av Barentshavet, også russisk sone dersom det gis tillatelse til dette fra russisk side. Undersøkelser i russisk sone vil i så fall skje sammen med det russiske fartøyet ’Smolensk’. I fjor kom adgangstillatelsen etter at toktet var over, og toktruten vil måtte legges om dersom det ikke gis tilgang til de russiske områdene.

Målet for toktet er å undersøke antall, utbredelse og tilvekst hos bunnfiskartene norsk arktisk torsk, hyse, uer og blåkveite. Lengde, alder og mageinnhold skal kartlegges, og resultatene danner blant annet grunnlaget for kvoterådene fra ICES for beskatning av bunnfisk i Barentshavet.

Lodde, plankton og krabbe
En liten prosentandel av toktet vil også bli benyttet til kartlegging av polartorsk, lodde og sild, selv om dette bare er støtteinformasjon som ikke går direkte inn i  kvoterådgivningen.

I tillegg vil den russiske gjesteforskeren Natalia Zhukova være om bord for å ta planktonprøver. Det skal også tas prøver av kongekrabbe, samt at det skal samles inn en del ikke-kommersielle fiskearter for annen forskning.

Første uke av toktet vil brukes til såkalt ”interkalibrering” av de to norske forskningsfartøyene.
– Siden G.O. Sars er en helt ny båt, må vi først undersøke om det er forskjeller i fangsteffektiviteten til de to fartøyene, sier toktleder John Alvsvåg.

Fakta om nordøstarktisk hyse

Latinsk navn: Melanogrammus aeglefinus
Andre norske navn: Kolje
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 110 cm og 14 kg
Levetid: Maks 20 år
Leveområde: Langs kysten og i Barentshavet
Hovedgyteområde: Vestkanten av Tromsøflaket
Gytetidspunkt: Mars–juni
Føde: Bunndyr, fisk og egg av sild og lodde
Særtrekk: Hysa er lett kjennelig på den svarte flekken under den fremste ryggfinnen.
 

Nordøstarktisk hyse

Fakta om blåkveite

Latinsk navn: Reinhardtius hippoglossoides
Andre norske navn: Svartkveite
Familie: Flyndrefamilien
Maks størrelse: 20 kg og 120 cm
Levetid: Sannsynligvis mer enn 30 år
Leveområde: Langs eggakanten fra engelsk sektor til Frans Josefs land og i dypere områder av Barentshavet
Hovedgyteområde: Langs eggakanten mellom Vesterålen og Spitsbergen
Gytetidspunkt: Om vinteren
Føde: Reker, lodde, polartorsk og fiskeavfall
Særtrekk: Arktisk fisk som sjelden finnes i vann over 4 °C

Blåkveite

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet