Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Svært god 2003-årsklasse av hyse

17.09.2003
Foreløpige resultater fra våre forskingstokt viser at hysa igjen har produsert en svært god årsklasse, mens 2003-årsklassene av sild, torsk og lodde er av middels styrke.

Lodda fant vi i den vestlige delen av undersøkelsesområdet i Barentshavet, og det er spesielt at det ble funnet mye 0-gruppe lodde (yngel) på vestsiden av Svalbard. Dette stemmer også med at det var et vestlig innsig av gytelodde i år. 0-gruppe torsk, hyse og sild ble funnet sentralt i den vestlige delen av Barentshavet. 0-gruppeindekser vil bli beregnet i løpet av kort tid for de 12 målartene for 0-gruppeundersøkelsene. Andre resultater fra toktet vil bli opparbeidet i løpet av høsten. De vil inngå i Havforskningsinstituttets forvaltningsarbeid, og bli publisert fortløpende i våre rapportserier.

Ny type tokt

I august og september 2003 foregår en ny type tokt i regi av Havforskingsinstituttet, et såkalt økosystemtokt. I løpet av to måneder skal det i samarbeid med PINRO (Havforskningsinstituttet i Murmansk) dekke både forurensning, hydrografi, plante- og dyreplankton, pelagisk fisk som lodde, sild og polartorsk, og bunnfisk som torsk, hyse, uer og blåkveite. I tillegg skal det tas observasjoner av sel, hval og sjøfugl.

Tirsdag 16. september var det mannskapsskifte på vårt forskningsfartøy ”Johan Hjort”. Fram til nå har det vært fokusert på 0-gruppe, bunnfisk og kartlegging av utbredelse av voksen sild. Resten av toktet skal studere lodde- og polartorskforekomstene i den nordlige delen av Barentshavet i detalj.

 

 

Fakta om nordøstarktisk hyse

Latinsk navn: Melanogrammus aeglefinus
Andre norske navn: Kolje
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 110 cm og 14 kg
Levetid: Maks 20 år
Leveområde: Langs kysten og i Barentshavet
Hovedgyteområde: Vestkanten av Tromsøflaket
Gytetidspunkt: Mars–juni
Føde: Bunndyr, fisk og egg av sild og lodde
Særtrekk: Hysa er lett kjennelig på den svarte flekken under den fremste ryggfinnen.
 

Nordøstarktisk hyse

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn:
Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.

Lodde i Barentshavet

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet