Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Silde- og brislingundersøkelser i fjordene høsten 2002

09.09.2003
Høsten 2002 var 0-gruppeindeksene for brisling lave i alle fjordområdene. Dette var fjerde året på rad med generelt dårlige forekomster av 0-gruppe brisling på Vestlandet, også i det tradisjonelt viktige brislingområdet Hardangerfjorden/ Sunnhordland. Siden 1968 har Havforskningsinstituttet foretatt akustiske mengdemålinger i utvalgte fjorder langs kysten.

I dag omfatter undersøkelsene kyststrekningen fra svenskegrensen til Varanger. Mengdeindeksene av brisling er grunnlaget for prognoser for neste års kyst- og fjordfiske.
~les mer

Fakta om kyst- og fjordbrisling

Latinsk navn: Sprattus sprattus
Familie: Clupeidae
Maksimumsstørrelse: 19,5 cm og 54 g
Levetid: Sjelden mer enn 4–5 år
Leveområde: Utbredt fra Svartehavet til Finnmark; i kyst- og fjordområdene langs vestkysten av Norge, men sjelden nord for Helgelandskysten. De viktigste områdene er Østersjøen, Skagerrak–Kattegat og Nordsjøen.
Hovedgyteområde: Ikke kjent. I våre nærområder gyter brislingen pelagisk i Nordsjøen, Skagerrak–Kattegat og i fjordene.
Gytetidspunkt: Lang gytesesong. Den viktigste perioden i våre farvann er mai–juni.
Ernæring: Brislingen er planktonspiser med små krepsdyr (hoppekreps) som viktigste føde. Den er selv en viktig matfisk for andre arter som sjøørret, hvitting, torsk, makrell og sjøfugl.

Kyst og fjordbrisling