Hopp til hovedteksten
janmayen_adventfjorden.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nytt økosystemtokt i Barentshavet

12.09.2003
I desse dagar føregår ein ny type tokt i regi av Havforskingsinstituttet, eit såkalla økosystemtokt. I løpet av to månader skal det dekke både hydrografi, plante- og dyreplankton, pelagisk fisk som lodde, sild og polartorsk, og botnfisk som torsk, hyse og blåkveite. I tillegg skal det gjerast observasjonar av sel, kval og sjøfugl.

Medan Havforskingsinstituttet i mange år har hatt fleire toktseriar gåande i Barentshavet om sommaren og hausten, prøver ein i år ei meir integrert kartlegging av området. Fleire av undersøkingane har ein lang historie; 0-gruppetoktet har t.d. vore køyrt årleg sidan 1965, og loddetoktet sidan 1972. Seinare har også ein toktserie på botnfisk kome til.

Den integrerte kartlegginga i økosystemtoktet er i tråd med ein ny strategi, der vi legg meir vekt på økosystemet som heilskap. Ved å kartleggje større deler av økosystemet samstundes vil det vera lettare å sjå samanhengar og gjere målingar som kan nyttast i økosystembasert rådgjeving og forvalting. Elles vil også ei slik kartlegging innebere ei rasjonalisering, sidan ein gjer fleire observasjonar når fartøyet først er i eit område, og slepp å dekkje same området fleire gonger innanfor same sesong.

janmayen_adventfjorden.jpg

'Jan Mayen' i Adventfjorden.

Tre fartøy på to månader

Tre norske forskingsfartøy er involvert, ’G.O. Sars’, ’Johan Hjort’ og ’Jan Mayen’, og toktet er delt inn i bolkar der kvar av fartøya har sine spesialoppdrag i tillegg til det som er sams for heile toktet. Heile toktet varer i ca. to månader, frå byrjinga av august til byrjinga av oktober. Toktet er eit samarbeidstokt med PINRO i Murmansk, som dekkar opp mesteparten av den russiske økonomiske sonen.

Lodda står for tur

Det som no står att av toktet, har som viktigaste oppgåve ei akustisk loddedekning i dei sentrale beiteområda for lodde, det som er merkt JH4 på figuren. Denne dekninga startar 16. september og varer til 2. oktober. Nokre av forskarane om bord reiser direkte til Murmansk etter toktet, for å diskutere resultata med forskarar frå PINRO. Der vert det òg skrive ein rapport, som er grunnlaget for ICES si rådgjeving om loddekvotar til vinteren. Møtet i rådgjevingskomiteen til ICES er ferdig 16. oktober, så det vil ikkje gå lang tid frå toktet er gjennomført til resultatet i form av kvotetilråding av lodde ligg på bordet.

Sjå også:

Reportasjar frå blåkveitetoktet rundt Svalbard 1.-16. september
Sentrale forskingstokt ved Havforskingsinstituttet [08.03.2001]


 

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn:
Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.

Lodde i Barentshavet

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet