Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
GOFVJVTFVUFRXP.jpg

Behov for DNA-identifisering av amerikansk hummer

01.10.2003
Kunnskapen om amerikansk hummer i norske farvann er mangelfull, og DNA-analyse er nødvendig for å kunne fastslå eventuell utbredelse og skadevirkninger. Senter for havbruk har arbeidet med genetisk karakterisering av hummer i mer enn ti år, og flere prøver fra hummer med fargemønster som lignet amerikansk hummer har vist ”amerikanere” med både protein og DNA mønstre typisk for det vi finner på europeisk hummer. Les mer

Knut E. Jørstad
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
FLEYBSJCETSPNH.jpg

Kartlegger fiskerienes innvirkning på havbunnens dyreliv

23.10.2003
I fremtiden kan fiskeriforvaltningen bli pålagt å balansere fiskeriet i forhold til påvirkningen på mangfoldet av dyr som lever på havbunnen. Rio-Konvensjonen for Biologisk Artsmangfold krever at økosystemet blir utnyttet på en slik måte at det biologiske mangfoldet blir bevart. Artsmangfoldet av bunnlevende dyr er påvirket av fiskeriene, men sammenhengen er uklar. Mer kunnskap er derfor nødvendig.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
small_VTCFCXCKBCWPEH.jpg

Kvoterådene for 2004 med HIs kommentarer

27.10.2003
Det internasjonale havforskningsråds (ICES) rådgivende komité for fiskeri (ACFM) kunngjorde den 20.10.03 sine anbefalinger om forvaltning og fiskekvoter for 2004.

dokumentet
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
NPMWTCQMUQIEPW.jpg

På tokt i Nordvest-Afrika

30.10.2003
Havforskningsinstituttet legger i disse dager ut på sitt halvårlige tokt med forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” for å kartlegge de pelagiske fiskeresursene i Senegal, Gambia, Mauritania og Marokko. Området ett av verdens mest fiskerike områder. De viktigste fiskeressursene her er sardinella, sardin, ansjos og taggmakrell.

Nansenprogrammet
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
BFHIEVJIXCTXSI.jpg

Rømming av laks og regnbueørret - konsekvenser på ville bestander

20.10.2003
Havforskningsinstituttet mener at rømming av laks og regnbueørret fra oppdrettsanlegg kan innebære negative miljøpåvirkninger på de ville laksebestandene.

~ les Fisken og havet nr. 11 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
GOYDINMBGZJSGI.jpg

Teiner med fluktopningar sorterer ut kongekrabbe

09.10.2003
Storskalaforsøk med seleksjonsopningar i kongekrabbeteiner, viser at fangsten av krabbe under minstemål kan verta sterkt redusert.

~ les HI-nytt nr. 12 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
PLSYLDUNDJIWAV.jpg

ICES' anbefalinger for 2004: Anbefaler null fangst på torsk i Nordsjøen

20.10.2003
Flere bestander av bunnfisk i Nordsjøen er på et historisk lavt nivå, og den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) anbefaler for 2004 full stopp i de fiskeriene i Nordsjøen der torsk inngår. For nordøstatlantisk makrell er det anbefalt en kvote på under 545 000 tonn. Det anbefales at det neste år ikke fiskes lodde i Barentshavet.

~ les mer
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
PHHLYWGFYVGAZI.jpg

Svært lite lodde i Barentshavet

06.10.2003
Resultata fra loddetoket i haust viser at det har minka kraftig på loddemengda frå i fjor til i år, seier forskingssjef Harald Gjøsæter. Han er denne veka i Murmansk for å oppsummere resultata frå det norsk-russiske toktet. Medan ein i fjor målte loddebestanden til 2.2 millionar tonn, viste målingane på toktet i år berre 530 000 tonn lodde. Av dette er på lag 280 000 tonn modnande fisk. Denne mengda modnande fisk vil verta redusert monaleg i løpet av vinteren på grunn av beiting frå torsk og andre rovdyr. Jo mindre loddebestanden er i utgangspunktet, jo større prosentvis innhogg vil denne beitinga gjera.