Hopp til hovedteksten
FLEYBSJCETSPNH.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kartlegger fiskerienes innvirkning på havbunnens dyreliv

23.10.2003
I fremtiden kan fiskeriforvaltningen bli pålagt å balansere fiskeriet i forhold til påvirkningen på mangfoldet av dyr som lever på havbunnen. Rio-Konvensjonen for Biologisk Artsmangfold krever at økosystemet blir utnyttet på en slik måte at det biologiske mangfoldet blir bevart. Artsmangfoldet av bunnlevende dyr er påvirket av fiskeriene, men sammenhengen er uklar. Mer kunnskap er derfor nødvendig.

Gjennom EU-prosjektet MAFCONS (Managing Fisheries to Conserve Groundfish and Benthic Invertebrates Species Diversity) er blant andre Havforskningsinstituttet i gang med en kartlegging av fiskefaunaen i Nordsjøen. Det fremste mål for dette prosjektet er å gi fiskeribiologene et ”matematisk redskap” til å undersøke forskjellige fiskeredskapers effekt på havbunnens artsmangfold. Teoretisk modellering krever en detaljert forståelse av hvordan fiskeriene påvirker bunndyrsamfunnene i tid og rom. Den økologiske påvirkning av ”økosystemet” fra en times bomtråling er forskjellig fra en time med ottertråling. En kraftig fiskebåt, som drar tungt utstyr hurtigere, gir større effekt på økosystemet enn mindre og langsommere båter.

Å forstå sammenhengen mellom fiskeristatistikken og den faktiske påvirkning av det marine økosystem er et annet hovedmål i MAFCONS-prosjektet. Dette temaet vil blant annet bli diskutert på internasjonale ”workshops” bestående av forskere innenfor emnene utstyrsteknologi, bentiske bi-fangst studier, fish discard studier, økosystempåvirkning og effekter av fiskeredskaper på habitater.

Huston´s Dynamic Equilibrium Model antyder at i hvilken grad artsmangfoldet blir påvirket av økologisk forstyrrelser, avhenger av lokal produksjon. For å teste denne modellen i forhold til fiskediversiteten, kreves informasjon om bunndyrproduksjonen. Derfor er et av prosjektets mål å bestemme bunndyrenes romlige produksjonsvariasjon i Nordsjøen. Dessuten undersøkes den romlige variasjonen i artssammensetningen av fisk og invertebrater.

Havforskningsinstituttet hadde i denne sammenheng et tokt i uke 40 og 41 hvor bentosøkologer, i samarbeid med fiskeribiologer, kartla fiskefaunaen med GOV-trål i de nordlige delene av Nordsjøen, samtidig som bunndyrslivet ble kartlagt i samme område. De andre prosjektpartnerne kartlegger mer sørlige deler av Nordsjøen. I løpet av en tre-års periode vil antall, biomasse og individstørrelse av bunnfaunaen bli innhentet fra disse toktene og beregnet i forhold til produksjon. Toktene skal finne frem til en standardisert innsamlingsmetodikk for bunndyrproduksjon og se denne i sammenhengen med fiskeriutbyttet i tid og rom, samt det utstyr og den båttype som brukes.

Bunndyrproduksjonen er et ledd som mangler i den helhetlige forståelsen av økosystembasert vitenskap. Gjennomføringen av MAFCONS-prosjektet er derfor en betydningsfull del av Havforskningsinstituttets økosystembaserte forskning.

Samarbeidspartnere i MAFCONS:

University of Wales Swansea, UK
Fisheries Research Services, Marine Laboratory, UK
The Netherlands Institute for Fisheries Research, Ijmuiden
Institute for Sea Fisheries, Hamburg
Ghent University, Belgium
Institute of Marine Research, Norway