Hopp til hovedteksten
RJLVTYGOVADWSJ.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Påvirker utslipp fra oljeplattformer fiskebestandene i Nordsjøen?

20.11.2003
Høsten 2002 undersøkte Havforskningsinstituttet sammen med andre forskningsmiljø om fisk i Nordsjøen ble påvirket av forurensning fra oljeplatformer. Resultatene bekrefter at utslipp har gitt biologiske effekter.

Resultater

· Det er funnet fisk i Nordsjøen som er skadet, antakelig som følge av utslipp fra oljeplattformer.
· Kjemiske komponenter fra råolje ( PAH) kan gi genetiske skader som igjen kan bidra til endringer i arvestoffet hos i fisk.
· Det er ikke gjort funn i arvestoff som har gjort fisk uegnet som mat, og det er ikke gjort funn som reduserer kvaliteten på fisk i de aktuelle områdene.
· Det er heller ikke funnet forhøyete konsentrasjoner av oljekomponenter i fisken.

Dette er resultat av en feltundersøkelse som er gjort på ulike fiskearter fra Tampen- og Sleipner-regionen. Fisk fra disse områdene er sammenlignet med fisk fra et referanseområde ved Egersundbanken. Målet med undersøkelsen var å få dokumentasjon på om fisk fra Nordsjøen inneholdt forhøyete nivåer av forurensning som følge av utslipp fra petroleumsindustrien, og om denne forurensningen gav biologiske effekter og forringet kvalitet på fisken.

Kjemiske komponenter som blant annet finnes i råolje kan gi genetiske skader. Slike skader anses som alvorlig siden de i verste fall kan medføre senere kreftutvikling hos fisken. Hyselever fra Egersundbanken viste et svakt forhøyet nivå av genetisk skade målt som såkalte DNA-addukter. På Sleipner var skadefrekvensen noe høyere og på Tampen ble de høyeste verdiene funnet. Dette gir en klar antydning på at fisken har vært utsatt for forurensning, og det kan anses som sannsynlig at dette skyldes utslippene fra olje- og gassindustrien i området.

Resultatene viste at hyse, torsk, sei og sild fra Tampen ikke inneholdt forhøyete konsentrasjoner av aromatiske hydrokarboner sammenlignet med fisk fra Egersundbanken. Tilsvarende resultater ble funnet for hyse og torsk fra Sleipner.

Aromatiske hydrokarboner og alkylerte fenoler er naturlig forekommende komponenter i produsert vann, og disse stoffene har flere miljømessig betenkelige egenskaper. Resultatene viste at alkylerte fenoler fra produsert vann ikke var målbare i fisken, noen som betyr at eksponeringsgraden til alkylerte fenoler er lav.

Konklusjon

Konklusjonen fra undersøkelsene er derfor at selv om forurensning fra oljeindusrien ikke kan spores i fisken ved kjemiske analyser av oljekomponenter, så synes det som om fisk fra områdene med petroleumsindustri har vært eksponert for forurensning som medfører biologiske effekter.

Arbeidet ble gjennomført som et samarbeide mellom en rekke institusjoner: Havforskningsinstituttet, NIFES, NIVA, RF-Akvamiljø, SINTEF og Universitetet i Stockholm (ITM).

 

 

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak