Hopp til hovedteksten
EWOHAEXDEJABGT.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Effekt av lavfrekvent sonar på dyreliv i havet

21.11.2003
Hvalene som ble funnet døde under en NATO-øvelse på Kanariøyene i fjor hadde dykkersyke-lignende skader, viser undersøkelser foretatt av spanske og britiske forskere. Årsaken kan være bruken av lavfrekvente sonarer. Havforskningsinstituttet deltar nå i en ekspertgruppe som skal undersøke nærmere den biologiske effekten av slike sonarer på fisk og sjøpattedyr i norske farvann.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har igangsatt et fireårig prosjekt for å vurdere effekter av lavfrekvent sonar på livet i havet. Bakgrunnen er at Forsvarets nye fregatter skal utstyres med tauede sonarer som opererer på så lave frekvenser som 1-2 Khz, og at utgangseffekten kan være opp mot 220 dB. Ved flere marineøvelser i utlandet har man i etterkant stilt spørsmål ved om disse sonarene påvirker eller er skadelige for livet i havet da man etter noen slike øvelser har hatt hendelser der grupper av hval har strandet.

Forsvaret ønsker derfor å undersøke den biologiske effekten av slike sonarer på fisk og sjøpattedyr i norske farvann. For å bistå i dette arbeidet er det nedsatt en nasjonal ekspertgruppe med representanter fra aktuelle marine forskningsinstitusjoner. FFI var nylig på besøk ved Havforskningsinstituttet for å diskutere mulige undersøkelser som burde utføres og som Havforskningsinstituttet kunne bistå med.

Problemet rundt effekter av så lavfrekvente sonarer på livet i havet er en ny problemstilling, og man vet relativt lite om den. I norske farvann er det ikke foretatt noen slike undersøkelser, og for å fullt ut kunne forstå effekten under våre forhold og på norsk fauna bør man derfor gjennomføre spesifikke undersøkelser rundt temaet. På møtet med FFI foreslo derfor Havforskningsinstituttet at følgende undersøkelser burde foretas:


Effektstudier under kontrollerte betingelser på:
o Voksen sild – belyse eventuelle uheldige atferdspåvirkninger
o Yngel av torsk, sild og laks (smolt) – kartlegge mulige skader på hørselsorganer
o Kystsel (steinkobbe)

Feltundersøkelser av endringer i adferd og vandringsmønster på:
o Kystsel (steinkobbe)
o Hval (nise, knølhval og vågehval)

FFI vurderer nå våre forslag og skal ha lignende diskusjoner med de andre aktuelle fagmiljøene i Norge før man tar beslutninger om hvilke prosjekter som skal gjennomføres.

Havforskningsinstituttet har tidligere foretatt flere undersøkelser av effekter av seismisk letevirksomhet på fisk, og etter at en spermhval strandet på Sola i 2001 skrev Erik Olsen en kronikk om hvorfor hval strander .