Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Januar

Publisert: 08.01.2004 - Oppdatert: 30.04.2009

Press release: MAR-ECO Second International Workshop

08.01.2003
MAR-ECO Second International Workshop will be held in Bergen from 11-13 January 2003. Members of the press are invited to attend an informal presentation by some of the key participants in Scandic Hotel, at 11:30, Monday 13 January.

Elinor Bartle,
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 30.04.2009
FAPJQLFTTYOYBO.jpg

Breiflabb i nordiske farvann

23.01.2003
De siste årene har breiflabb blitt en svært populær matfisk og fisket etter denne har økt. Nordiske forskere har gjennom et samarbeidsprosjekt, delfinansiert av Nordisk Ministerråd, laget en rapport som viser status i vår kunnskap om denne arten.

~ les mer
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 30.04.2009
EYTXZPYUFYIIAP.jpg

Egne nettsider for dyptvannskoraller

10.01.2003
Havforskningsinstituttets arbeid med korallarten Lophelia pertusa presenteres nå på nye nettsider. Der kan du lese om instituttets forskning og kartlegging, hvor korallrevene finnes og hvilke skader fiske med trål kan påføre disse. Linker til andre korallsider finnes også.

www.imr.no/coral
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 30.04.2009
NJLSVMHEAMRAZZ.jpg

Fra Fiskeridepartementet: Økt innsats for beskyttelse av korallrev

13.01.2003
For å verne det store korallrevfeltet vest for Røst, har fiskeriminister Svein Ludvigsen forbudt fiske med bunntrål i dette området. Feltet ble registrert av Havforskningsinstituttet i 2002. Ludvigsen sier at Fiskeridepartementet arbeider med lignende tiltak for å verne det nylig registrerte korallrevfeltet utenfor Hvaler. Samtidig ber han nå Fiskeridirektoratet om å lede en arbeidsgruppe som skal vurdere ytterligere tiltak.

Les pressemeldingen fra Fiskeridepartementet
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 30.04.2009
UDNTCHQVKWVOBV.jpg

Havbruk i nord

10.01.2003
I forbindelse med Forvaltningsplan Barentshavet er det gitt ut en beskrivelse av havbruksnæringen i området Lofoten til den norsk-russiske grensen. Dette er en delrapport til konsekvensutredning av fiskeri, havbruk og skipstrafikk.

'Havbruksnæringen i området Lofoten til den norsk-russiske grense'
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 30.04.2009

Lokalisering av oppdrettsanlegg

09.01.2003
Havforskningsinstituttet startet 4 store prosjekt rettet mot havbruksforvaltningen i 2002. Prosjektene har en økonomisk ramme mellom 2,5 og 5 millioner kr og forventes å bli avsluttet i desember 2004. Prosjektene tar for seg problemer som: Lokalisering av oppdrettsanlegg, Rømt laks og Lakselus, Nye marine fôrressurser og Domestisering av nye oppdrettsarter.

~ les Årsrapport for 2002 og planer for 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 30.04.2009
small_WONLCFSKMMEJRL.jpg

Miljøets innvirkning på torskens reproduksjon

09.01.2003
Ny kunnskap om kjønnsmodningsprosessen hos torsk vil bli viktig for utviklingen av torsk som oppdrettsart, for forvaltning av villtorsken og for regulering av utslipp av miljøgifter til det marine miljøet. Hva kan dette bety for næringsliv og forvaltning?

Bilder/fisk/Codegg_linsestadiet_sto.jpg
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 30.04.2009
XASXSLHPGCUHRO.jpg

Reproduksjon hos torsk - effekter av naturlige og menneskeskapte miljøfaktorer

09.01.2003
I perioden 1997 - 2002 har Havforskningsinstituttet hatt gående et stort forskningsprogram med fokus på reproduksjon hos torsk. Forskerne har bl.a. funnet ut at kunstig lys kan utsette kjønnsmodningen hos oppdrettstorsk med ett år, at grunnlaget for høy modningsandel hos oppdrettstorsk legges i første leveår og at alkylfenoler som blir sluppet ut i økende mengder fra olje- og gassvirksomheten kan påvirke reproduksjonsevnen hos torsken.

~ les mer
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.11.2009
HEWRPAQKNJKANW.jpg

Sild vs spekkhogger - Kampen for tilværelsen

24.01.2003
I norske farvann lever spekkhoggeren i sosiale flokker på mellom 10 og 50 dyr og vandringsmønsteret er nært knyttet til vandringen hos silda som er disse spekkhoggernes livrett. Spekkhoggeren lokaliserer silda ved å sende og motta lydbølger i vannet på samme måte som flaggermusen sender ut lydbølger i lufta for å finne små insekter og bevege seg i mørket. Vi bruker samme metode innen havforskning når vi skal finne ut hvor mye fisk det er i havet.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 30.04.2009

Vekst og kjønnsmodning i kveite: Interaksjoner og koblinger til lysperiode

20.01.2003
Til tross for at gytetidspunkt relativt enkelt lar seg styre i kveite ved hjelp av lysmanipulering, har man ennå ikke lykkes i å finne effektive metoder for å utsette tidspunkt for første kjønnsmodning og samtidig få økt vekst hos hannfisk.

her