Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nasjonalt prosjekt om samhandling mellom lakselus, oppdrettslaks og villaks

24.03.2003
Om kort tid starter et nytt, nasjonalt forskningsprosjekt som skal se på samhandlingen mellom lakselus, oppdrettslaks og villaks. Prosjektet skal skaffe forvaltningsråd for en best mulig sameksistens mellom oppdrettslaks og villaks i Norge.

I prosjektet vil vi spesielt studere to fjordsystemer som har viktige villaksbestander og relativt stor oppdrettsaktivitet. Basert på allerede utførte studier ble Altafjorden og Sognefjorden valgt ut som modellområder.

Vi vil bruke både feltarbeid og modellering i dette arbeidet. I feltarbeidet skal vi samle inn tall for lakselus fra oppdrettsanlegg, tråle etter utvandrende laksesmolt og prøvefiske etter sjøørret og sjørøye. Etterpå skal vi lage modeller der vi bruker disse tallene.

Prosjektet vil gå i 2003 og 2004, og er et samarbeid mellom Fiskeriforskning, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning og Universitetet i Tromsø. Det brede, nasjonale samarbeidet reflekterer et ønske om å samle en størst mulig del av spisskompetansen på disse problemstillingene i Norge.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Norges forskningsråds villaksprogram og de deltagende institusjoner. Det totale budsjettet er på ca. 5 millioner kroner, hvorav ca. 3,5 millioner kommer fra FHF. Oppdretterne bidrar altså med størst andel. Det gode samarbeidet med lokale oppdrettere og villfiskinteresser er en forutsetning for prosjektet.

Kontaktpersoner:
Forsker Havforskningsinstituttet, Jens Christian Holst, tlf 55 23 84 11 / 48 07 37 91
Forsker Veterinærinstituttet, Peter Andreas Heuch, tlf 23 21 61 / 21 23 21 61 01
Forsker Fiskeriforskning, Pål Arne Bjørn, tlf 77 66 74 18
Forsker NINA, Bengt Finstad, tlf 73 80 14 94
Informasjonssjef Havforskningsinstituttet Jo Høyer, tlf 55 23 85 21 / 95 11 92 16

 

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus