Hopp til hovedteksten
TPJFVQCGOZRQHV.jpg
Utskriftsvennlig versjon

AMOEBE: hvordan utnytte havets ressurser optimalt

06.03.2003
AMOEBE er et forslag til et storstilt forskningssamarbeid som vil bedre forståelsen for samspillet i våre nordlige marine økosystemer. Økt kunnskap om hvordan økosystemene virker vil gi bedre grunnlag for forvaltningen av fiskebestandene. Prosjektet vil bidra til å løfte kunnskapsnivået og utvikle ny teknologi som kan bidra til å nå målet om en mangedobling av eksportverdien av fisk og fiskeprodukter.

Fisk er Norges største eksportvare etter olje og gass og Norge er verdens nest største eksportør av fisk og fiskeprodukter. Det nasjonale målet er å øke eksportverdien fra 30 til 150 milliarder kroner i perioden 2000 til 2020. Dette krever utvikling av en ny generasjon kunnskaps- og forvaltningsverktøy. Det er det AMOEBE-prosjektet vil skape gjennom samarbeid mellom fagene oseanografi, meteorologi, fiskeri- og marinbiologi, økologi, matematisk modellering, statistikk, systemteori, måleteknologi og fiskeriforvaltning.

Modellsystemene, kompetansen og kunnskapen som skapes gjennom AMOEBE-prosjektet vil gi innsikt i hvordan vi bedre kan håndtere menneskelig påvirkning i et komplekst samspill med de naturlige variasjoner og endringer som finner sted. Samarbeidet skal gi et forsknings- og utviklingsprogram der forbedring av bestandsvurdering og forvaltningsrådgivning står i fokus og danner grunnlag for å si hva som er god forvaltning på lang sikt.

I dag medfører f.eks. manglende kunnskap og dokumentasjon om økosystemets dynamikk i det amerikanske fisket langt lavere kvoter på bestanden av pollock enn det man antar er innenfor god forvaltning. Dette har stor betydning for fiskeriene og eksportmarkedet.

Det overordnede målet for AMOEBE er å forbedre vår tverrfaglige forståelse for økosystemenes dynamikk, og benytte dette i en økologisk tilnærming til forbedret rådgivning basert på føre-var-prinsipper.

AMOEBE skal:

  • beskrive og kvantifisere de ulike nivåene og samspillet i økosystemet knyttet til de kommersielt utnyttede (eller utnyttbare) bestander av fisk, plankton og sjøpattedyr i Norskehavet og Barentshavet
  •  
  • forutsi utviklingen i bestandene for gitte fiskescenarier og predikerte klimavariasjoner
  •  
  • utvikle en ny generasjon rådgivningsverktøy for å bestemme optimale høstingsstrategier i forhold til økologiske mål, føre-var-prinsipper, og/eller langsiktige mål for enkeltbestander, kombinert med enkle økonomiske eller politiske forvaltningsmål

Med bakgrunn i disse målene vil AMOEBE-prosjektet posisjonere Norge på topp internasjonalt innen marinøkologisk forståelse og forvaltning bl.a. ved at vi vil kunne oppfylle våre internasjonale forpliktelser om ”føre-var” og økologisk tilnærming i fiskeriforvaltningen.
Prosjektet vil også skape og ta i bruk ny teknologi og utvikle metoder for beregning av truslene fra forurensning mot oppdrettsnæringen og marine økosystemer.

AMOEBE står for ”A Model-based and data-driven Operational Ecological Biomass Estimator”. Gjennomføringen av prosjektet vil ta ti år og koste anslagsvis 100 millioner kroner per år. Under Havforskningsinstituttets ledelse er det utarbeidet en plan med deltagelse fra 16 ledende norske institusjoner knyttet til marin forskning og forvaltning. Planen ble gjennom Norges Forskningsråd sendt til internasjonal faglig evaluering i januar 2003.

Her kan du lese deler av Amøbeplanen.

Kontakpersoner:
Seksjonsleder Einar Svendsen, tlf. 55 23 84 58
Forskningsdirektør Ole Arve Misund, tlf. 55 23 84 97
Informasjonssjef Jo Høyer, tlf. 55 23 85 21