Hopp til hovedteksten
ZVHLTFTIHTQSZO.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Skreikart fra 01.04.03

03.04.2003
22. mars starta kartlegginga av skreiinnsiget frå Malangsgrunnen og sørover. Under toktet blir det også gjort genetiske analysar av forholdet mellom skrei og kysttorsk, og det blir samla inn fiskeegg for betre kartlegging av gyteforløpet.

Fram til 28. mars dekka F/F "Sarsen" yttersida sør til Lofoten med akustiske målingar og tråling. Etter 28.mars har Vestfjorden frå Skrova til Røst blitt dekka. Det gjenstår no å undersøkje Røstbanken og områda på yttersida av ytre Lofoten. Dei akustiske målingane er så langt gjort langs paralelle kursar med 2,5 - 10 nautiske mil mellom kvar kurs. Skreikartet viser fordeling av registreringar og observert tetthet til no.Utrekning av mengde fordelt på lengde og alder vil først bli gjort etter at toktet er avslutta i Svolvær 6. april.

Det har blitt registrert ein del sei på yttersida og utanfor Røst, men lite lenger inne i Vestfjorden. Sjøtemperaturar på 4 - 6 °C, som skreien foretrekker å gyte i vart registrert på 35 - 130 meters djup inne i Vestfjorden, og fra overflata og ned til 100 meters djup i dei ytre områda ved Værøy og Røst.

 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet