Hopp til hovedteksten
YOIKQXUTYVYURZ.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Disputas: Havklima i Barentshavet

28.04.2003
Randi Ingvaldsen disputerer onsdag 30. april 2003 for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen 'The Atlantic inflow to the Barents Sea'.

Golfstrømmen fører varmt vann langs norskekysten og inn i Barentshavet, og er av avgjørende betydning for både de fysiske og økologiske forholdene i dette havområdet. Variasjoner i strømmen gir varierende vilkår for mange kommersielt viktige fiskebestander. Doktorarbeidet undersøker hva som styrer disse variasjonene i havstrømmene, og som på sikt kan gi sikrere metoder for å spå utviklingen av viktige fiskebestander.

Hvor mye varmt vann som strømmer inn i Barentshavet er til en viss grad avhengig av hvor sterk Golfstrømmen er langs norskekysten. Den lokale vinden er imidlertid enda viktigere for både hvor mye varmt vann som strømmer inn, og hvordan det varme vannet fordeler seg i Barentshavet.

Endringer i klimaet i Barentshavet gjennom hele 1900-tallet er også undersøkt. Resultet viser at de naturlige svigningene er store, og det er foreløpig ikke er tegn på menneskeskapt oppvarming i dette havområdet.

Personalia Randi Ingvaldsen er født i Bergen i 1971. Hun tok cand.scient.-graden i oseanografi ved UiB i 1996. Siden har hun vært ansatt som forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen 30.04.2003, kl. 10:15, Auditoriet østfløyen, Geofysisk inst., Allégt. 70.

Kontaktperson: Randi Ingvaldsen, tlf.: 55 23 85 96

For nærmere informasjon om hvor du kan låne avhandlingen: UiB

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Fakta om klima

Atmosfæren
Gjennomsnittlig vær over en utvalgt periode
Beskrives av egenskaper som lufttemperatur, nedbør og vind

Havet
Gjennomsnittlig miljøforhold over en utvalgt periode
Beskrives av egenskaper som havtemperatur, saltholdighet, strøm og vannstand

Klima og klimastatus