Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 26.03.2009
akvarie_stand_stort.jpg

Gøy i fjæra!

01.10.2002
I forbindelse med Forskningsdagene i Bergen 2002 innviterte Havforskningsinstituttet, sammen med Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt og Akvariet i Bergen, med seg tre skoleklasser til Herdla for å lære dem mer om de ressursene som finnes i fjæra og hva disse kan brukes til. En kombinert klasse fra Syltøy skole og to 6. klasser fra henholdsvis Lie og Krokeide skole koste seg i fjæresteinene med innsamling av dyr og alger, krabbesuppe og åndelig føde fra forskerne.

www.uib.no/forskningsdagene
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 26.03.2009
hummer.jpg

Hvorfor øker ikke hummerbestanden?

07.10.2002
Høye sjøtemperaturer er ikke lenger nok til å holde hummerbestanden i sjakk. Et begrenset uttak av hummer fra sjøen er det viktigste tiltaket vi har for å klare å gjenoppbygge en større og mer robust hummerbestand.

Fiskets gang.
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 26.03.2009
NNIGWFLIMTPYMA.gif

Jevnlige målinger langs faste kurser - hvor og hvorfor

15.10.2002
Siden 1929 har Havforskningsinstituttet gjort observasjoner langs en rekke faste kurser i havområdene langs norskekysten. En slik fast kurs fra et punkt til et annet kalles et snitt. For hvert snitt innebærer observasjonene at det blir tatt ulike prøver som kan fortelle noe om havmiljøet og fiskens vekst og vandring. Det tas forskjellige typer prøver avhengig av hvilket snitt det er snakk om.

Havets miljø 2002.
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 26.03.2009
TBUJHKCVWBVWUP.jpg

Miljø- og ressursbeskrivelse av Barentshavet

17.10.2002
Havforskningsinstituttet har sammen med Norsk Polarinstitutt utarbeidet en miljøbeskrivelse av området Lofoten - Barentshavet som også innbefatter marine ressurser.

hele rapporten
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 26.03.2009
SLAYBZYHZEEDVW.jpg

Norsk-russisk toktsamarbeid på lodde og polartorsk

24.10.2002
Høstens loddetokt var et samarbeid mellom norske og russiske forskningsfartøy: Målet med toktet var å beregne størrelsen på bestanden av lodde og polartorsk.

Minkande loddebestand
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 26.03.2009
TKFQTYFIJWJBUS.jpg

Norske kyst- og havområder er dårligst kartlagt i Europa

02.10.2002
Havforskningsinstituttet ønsker, sammen med Statens kartverk Sjøkartverket og Norges geologiske undersøkelse å bidra til en mer helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av Norges kyst- og havområder.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 26.03.2009
SPSSRWDFESLOYR.gif

Produsert vann reduserer veksten hos torskeegg og -larver

31.10.2002
Undersøkelser Havforskningsinstituttet har utført viser at veksten hos torskeegg og –larver påvirkes av det produserte vannet fra oljeindustrien. Innholdet i produksjonsvannet ser ut til å redusere larvenes størrelse. Larvene fra eggene som var blitt eksponert for de høyeste konsentrasjonene produsert vann ble mest påvirket.

Alkylerte fenolers hormonelle innvirkning på torsk
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 26.03.2009
QFJFLEHQPLUBFE.jpg

Seldøden herjer igjen

10.10.2002
I løpet av sommeren har en virusepidemi drept mer enn 18 000 seler i Nordsjøområdet. 22. juni ble de første døde steinkobbene funnet i Oslofjorden, og fram til utgangen av september er nærmere 900 steinkobber funnet døde i Oslofjord-området. Mange av de døde selene har trolig drevet over grensen fra de mer tallrike svenske koloniene.

Arne Bjørge
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009

Toktrapport fra 0-gruppetokt i Barentshavet

08.10.2002
Resultatene fra 0-gruppetoktet i august-september 2002 viser bl.a. gode registreringer av hyseyngel og middels registreringer av yngel av torsk, sild og lodde.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009

ICES Anbefaler full stopp i torskefisket i Nordsjøen

21.10.2002
Bestanden av nordsjøtorsk er på et historisk lavt nivå, og den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) anbefaler full stopp i fisket av torsk i Nordsjøen. Hyse og hvitting blir tatt i et blandingsfiske med torsk. Rådet for torsk er derfor også styrende for rådet på disse to andre artene. For sei i Nordsjøen anbefales en kvote på maksimalt 193 000 tonn for neste år. For nordøstatlantisk makrell anbefaler ICES at fangsten ikke overstiger 542 000 tonn. For lodde i Barentshavet anbefales en kvote på inntil 310 000 tonn i 2003.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
krabbeteine_seleksjon.gif

Fluktåpninger i kongekrabbeteiner - mye mindre småkrabber

03.10.2002
Under teinefisket etter kongekrabbe kastes en stor del av krabbene på havet igjen fordi de er under markedsstørrelse eller under minstemålet. I tillegg til å være arbeidskrevende for fiskerne, fører dette trolig til økt dødelighet for småkrabbene som kastes ut da de lett kan bli skadd eller fryse i hjel under prosessen. Dette problemet kan reduseres ved å sette inn såkalte fluktåpninger i teinene slik at småkrabbene har mulighet til krype ut før teina trekkes.

Dag Furevik
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009

Minkande loddebestand

10.10.2002
Dette er konklusjonen etter at to forskingsfartøy frå Havforskingsinstituttet, og to frå PINRO i Murmansk, har kartlagt loddebestanden i Barentshavet i fire veker. Totalt har ein funne 2,2 millionar tonn, mot 3,6 millionar i fjor og 4,3 millionar året før. Den modnande delen av bestanden no i haust utgjer om lag 1,3 millionar tonn, mot 2 millionar tonn i fjor.

Harald Gjøsæter