Hopp til hovedteksten
FZHTFDLBONZADH.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ville laksestammar har ulik følsamheit for lakselus

18.11.2002
I eit nyleg avslutta forsøk har Kevin Glover og kollegaer ved Havforskingsinstituttet vist at det er genetiske skilnader i følsamheit for lakselus hos ulike villaksstammar. I undersøkinga inngjekk villaks frå Vosso og Dale i Hordaland og Årdal i Rogaland, saman med to oppdrettslinjer. Særleg mellom Vossolaksen og Dalelaksen var det tydelege skilnader i infeksjonsgrad gjennom forsøket. Vossolaksen vart mest infisert.

Tidlegare har Glover vist genetiske skilnader i følsamheit for lakselus mellom sjøaurebestandar. Dette er spennande innspel i diskusjonen om arvelege særtrekk hos ville stammar av laks og sjøaure, eit varmt område der det frå før er lite data.

Fakta om atlantisk laks

Latinsk navn: Salmo salar
Andre norske navn: Parr, smolt, tert
Familie: Salmonidae
Maks størrelse: Opptil 150 cm og 40 kg (hanner)
Levetid: 2-8 år
Leveområde: Utbredt i elver på begge sider av Atlanterhavet, fra Spania til Nordvest-Russland, og fra Maine i USA til Nord-Canada, og i Østersjøen. I den marine fasen av livssyklusen er laksen utbredt over store deler av Det nordlige atlanterhav
Hovedgyteområde: Elver
Gytetidspunkt: Oktober-januar
Føde: Som ungfisk i ferskvann; for en stor del insekter. I havet; plankton og fiskeyngel, og etter hvert som den vokser ulike pelagiske fisk som sild og lysprikkfisk
Predatorer: Fugl (f.eks fiskeender), rovfisk som sei, lyr og torsk. Sjøpattedyr i enkelte områder
Særtrekk: Laksen er en anadrom fisk, dvs. den blir født og vokser opp i ferskvann i ett til fem år før den smoltifiserer og vandrer ut i havet. Der blir den i ett til fire år før den returnerer til elven den ble født i for å gyte

Atlantisk laks