Hopp til hovedteksten
kjonnsmodning.gif
Utskriftsvennlig versjon

Yngre gytebestand hos norsk-arktisk torsk

03.06.2002
Prognosen som ICES ga for et år siden, viste en nedgang i gytebestanden for norsk-arktisk torsk fra 300 000 tonn i 2001 til 270 000 tonn i 2002. Bestandsvurderingen i år tilsier imidlertid at gytebestanden har økt fra 300 000 tonn i 2001 til 430 000 tonn i 2002.

Denne forskjellen skyldes delvis at prognosen i fjor baserte seg på en høyere fiskedødelighet (0.91) for 2001 enn det den nå er beregnet til (0.84). Men mesteparten av forskjellen skyldes at en større andel enn antatt av 6- og 7-åringene ble kjønnsmoden. Bedringen i gytebestanden i 2002 reflekterer derfor ikke en tilsvarende bedring i totalbestand. Den har bare økt med 8% fra 2001 til 2002 (fra 1,25 til 1,34 mill tonn).

Stadig tidligere kjønnsmodning

Andelen modne 6-åringer i 2002 er den nest høyeste som er målt (nest etter 1992), mens andelen modne 7-åringer er målt høyere i to tilfeller (1983 og 1992). Historien siden 1946 har vist en utvikling mot stadig tidligere kjønnsmodning.

Figuren under viser prosentandel kjønnsmoden fisk innenfor aldersgruppene 6, 7, 8 og 9. Særlig mot slutten av 70-åra og starten av 80-åra var økningen stor for aldersgruppene 6, 7 og 8. Etter 1982 er trenden mindre tydelig, og år-til-år-variasjonen er stor. En skal merke seg at det innenfor denne siste perioden har vært to perioder med lav loddebestand (1985-1989 og 1993-1997). Det ser ut til å ha ført til redusert modning i siste del av de loddefattige periodene.

kjonnsmodning.gif

 

Dårligere egg- og larvekvalitet fra unge gytere

Studier både i laboratoriet og i felten har vist større dødelighet både for egg og nyklekte larver fra unge førstegangsgytere sammenliknet med de fra eldre fisk. Det er dermed grunn til å tro at en gytebestand dominert av unge førstegangsgytere har et dårligere rekrutteringspotensiale enn en som har stort innslag av eldre flergangsgytere.

Et tydelig skifte mot tidligere kjønnsmodning ble observert for de kanadiske torskebestandene i forbindelse med at de kollapset tidlig på nittitallet.

 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)