Hopp til hovedteksten
GWXNYAFBPYJIDO.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Positiv utvikling for flere bestander

03.06.2002
Den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) legger fram sine anbefalinger for 2003. Den viser positiv utvikling for flere bestander, men også at beskatningen av noen bestander er for hard.

 

  • ICES gjentar anbefalingen om reduksjon i beskatningsgraden av norsk-arktisk torsk til under føre-var-grensen. Dette tilsvarer en kvote for 2003 på under 305 000 tonn.
  • ICES anbefaler også at beskatningsgraden på kolmule reduseres kraftig tilsvarende en kvote på mindre enn 600 000 tonn.
  • Det tilrås en kvote på norsk-arktisk hyse på under 101 000 tonn og for norsk-arktisk sei på under 168 000 tonn. Dette gir en økning i kvotene for begge disse bestandene.
  • For norsk vårgytende sild anbefales det at fisket forvaltes i tråd med en forvaltningsplan, som betyr en kvote på 710 000 tonn i 2003. For høstgytende sild i Nordsjøen svarer anbefalingen til et uttak av voksen sild på omkring 450 000 tonn.
  • ICES anbefaler å redusere fangstene av blåkveite til under 13 000 tonn for å ha fortsatt vekst i bestanden. Det bør også settes i verk tiltak for å kontrollere fisket.

Norsk-arktisk torsk
Bestanden og beskatningen av norsk-arktisk torsk er utenfor sikre biologiske grenser. På kort sikt er det imidlertid en positiv utvikling, med en svak vekst i gytebestanden. Fiskedødeligheten (beskatningsgraden) for norsk-arktisk torsk har de siste fire årene vært blant det høyeste som er observert, og er ikke bærekraftig, selv om det er en viss reduksjon i fiskedødelighet fra 2000 til 2001.

Gytebestanden har siden 1998 vært under den nåværende føre-var-grensen på 500 000 tonn. Den har økt litt siden 2000, først og fremst fordi alderen på førstegangsgytere har gått ned. Dersom beskatningsgraden reduseres betydelig i 2003, ventes gytebestanden å passere 500 000 tonn i 2004. ICES anbefaler da at beskatningsgraden (fiskedødeligheten) ikke overstiger føre-var-grensen på 0.42, som er halvparten av nivået i 2001. Dette tilsvarer en fangst i 2003 på under 305 000 tonn.

Hoveddelen av gytebestanden består av førstegangsgytere. Toktresultat viser at 1999- og 2000- årsklassene er under gjennomsnittet, og at 2001 årsklassen er meget svak.

Kolmule
Det har vært økende overbeskatning av bestanden de siste årene. Årsklassene 1999 og 2000 ser ut til å være usedvanlig sterke, og gjør at bestanden for øyeblikket er innenfor sikre biologiske grenser. Den høstes imidlertid på et nivå langt over det som er bærekraftig, og bestanden vil bli redusert betydelig neste år med nåværende beskatningsnivå. ICES anbefaler at dødeligheten reduseres til føre-var-nivået på 0.32, som vil gi en fangst i 2003 på 600 000 tonn.

Total fangst i 2001 var 1,8 mill. tonn. Dette er mye mer enn det bestanden kan tåle i det lange løp. Fisket er i stor grad basert på unge årsklasser, som høstes før produksjonspotensialet deres er fullt utnyttet.

Norsk-arktisk sei og hyse
Bestanden av norsk-arktisk sei er innenfor sikre biologiske grenser. Den er nå i god stand, og beskatningsmønsteret er bedre enn tidligere. ICES anbefaler en kvote på under 168 000 tonn for 2003.

Hysebestanden høstes ut over sikre biologiske grenser, og fiskedødeligheten har siden 1997 vært altfor høy. Gytebestanden har de siste årene vært rundt føre-var-grensen på 80 000 tonn Årsklassene 1999 og 2000 antas å være over gjennomsnittet, som vil bidra til en økning av bestanden de nærmeste årene. ICES tilrår at fiskedødeligheten reduseres til føre-var-nivået på 0.35, som svarer til en fangst på 101 000 tonn i 2003.

Norsk vårgytende sild
De fem kyststatene EU, Norge, Russland, Island og Færøyene forvalter denne bestanden i fellesskap og ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi.

Bestanden er innenfor sikre biologiske grenser. Gytebestanden er blitt redusert de siste år, men en regner med at gytebestanden vil øke til omtrent 6 millioner tonn i perioden 2003-2004, dersom bestanden beskattes som avtalt.
Ifølge forvaltningsplanen fra 1999 er partene enige om at fiskedødeligheten fra 2001 skal reduseres til 0.125. Det er også enighet om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn. I tråd med denne avtalen anbefaler ICES en kvote på 710 000 tonn i 2003.

Nordsjøsild
Bestanden er nå innenfor sikre biologiske grenser. Gytebestanden ventes å øke til 1.7 millioner tonn i 2002. Årsklassene fra 1996 og 2000 ser ut til å være sterke, og det er gode utsikter for en videre positiv utvikling av bestanden. ICES anbefaler et fiske i samsvar med gjeldende avtale mellom Norge og EU, som vil gi en kvote på voksen sild på ca 450 000 tonn i 2003.

Blåkveite
Situasjonen for blåkveitebestanden er usikker. Beregningene viser at dagens bestand er lav sett i forhold til tidligere i historien, men det har vært en sakte vekst siden 1992 for totalbestanden, og siden 1995 for gytebestanden. Fiskedødeligheten har de to siste årene vært litt under langtidsgjennomsnittet. Rekrutteringen har siden 1990 vært stabil, men under langtidsgjennomsnittet. ICES anbefaler å redusere fangstene til under 13 000 tonn i 2003.

Kysttorsk
Bestanden av kysttorsk har blitt redusert siden 1994, fiskedødeligheten er høy og rekrutteringen synes å være svak. ICES tilrår at fangsten av kysttorsk blir betydelig redusert for å kunne bygge opp igjen gytebestanden. ICES’ beregninger viser at et uttak over ca 5 000 tonn vil føre til ytterligere reduksjon av gytebestanden i 2003.

Uer
Der er fortsatt ikke tegn til bedring av bestanden av snabeluer, og ICES anbefaler fortsatt at et direkte fiske på denne bestanden unngås og at bifangsten holdes på lavest mulig nivå. For vanlig uer er der heller ikke tegn til bedring.
ICES gir ikke noe eksplisitt kvoteråd for vanlig uer, men anbefaler at det utarbeides en forvaltningsplan som også sikrer en tilstrekkelig overvåkning av denne bestanden.

Loddebestanden ved Island, Øst-Grønland og Jan Mayen er fremdeles i god forfatning. Som vanlig gir ICES et kvoteråd for første del av fangstsesongen, svarende til 2/3 av antatt totalkvote. Den endelige kvoten fastsettes når bestanden måles i løpet av fangstsesongen. Rådet for første del av sesongen er i år 690 000 tonn.

Kontaktpersoner:
Dankert Skagen (ACFM): 55 23 84 19
Forskningsdirektør Åsmund Bjordal: 55 23 86 90
Kjell Nedreaas (bunnfisk): 55 23 86 71
Asgeir Aglen (bunnfisk): 55 23 86 80
Harald Gjøsæter (pelagisk fisk): 55 23 84 17
Informasjonssjef Jo Høyer: 55 23 85 21 / 95 11 92 16 - 55 32 27 13