Hopp til hovedteksten
GBZMRZZVYGWYKJ.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Torsken er ikke utrydningstruet

25.04.2002
Bestanden av torsk i Østersjøen er på et lavmål, og fiskepresset er høyt. På denne bakgrunn oppfordrer WWF i Sverige forbrukerne til ikke å kjøpe torsk – og avisoverskrifter forkynner da like godt at torsken er utryddingstruet. Det er viktig å understreke at betegnelsen utenfor eller innenfor 'sikre biologiske grenser' beskriver bestandens tilstand i forhold til å opprettholde et bærekraftig fiske eller ikke. Den sier ingenting om tilstanden til en bestemt art, og har ingen sammenheng med en bestands være eller ikke være.

Det at nordsjøtorsken og østersjøtorsken defineres til å være 'utenfor sikre biologiske grenser' betyr at bestandsgrunnlaget er dårlig med sikte på et godt utbytte i fiskeriene . Det må ikke tolkes slik at bestanden eller endog arten torsk er truet av utrydning. Her er det riktigere å si at det er torskefisket og torskefiskerne som er ”utryddingstruet”.

Det er fare for å ruinere bestandsgrunnlaget for et torskefiskeri i Nordsjøen dersom fiskeriforvaltningen ikke forbedres. Her har Norge og EU klare planer for gjenoppbygging av torskebestanden i Nordsjøen.

Torskebestanden i Barentshavet er også definert 'utenfor sikre biologiske grenser' i forhold til et langsiktig godt utkomme i fiskeriene. Dette til tross for at Norge har vært en pådriver for innføring av reguleringstiltak med sikte på vern av yngel og ungfisk (stenging av store områder for trålfiske, påbud om sorteringsrist i reke- og torsketrål, samt omfattende kontrolltiltak). I samarbeid med Russland vil det i år bli utviklet felles forvaltningsplaner for torsk og andre viktige fiskeslag i Barentshavet.

Fakta om torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal

Latinsk navn: Gadus morhua
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 100 cm og 20 kg
Levetid: 15 år
Leveområde: Nordsjøen/Skagerrak
Gyteområder: Den engelske kanal, Dogger og langs skotskekysten
Gytetidspunkt: Januar–april
Føde: Krepsdyr og fisk

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal