Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Bestanden av norsk-arktisk torsk må bygges opp igjen

03.07.2001
Bestanden og beskatningen av norsk-arktisk torsk er utenfor sikre biologiske grenser. ICES anbefaler myndighetene å utarbeide en gjenoppbyggingsplan for bestanden. Dersom gytebestanden skal nå 500 000 tonn allerede i 2003, må kvoten neste år settes ned til under 181 000 tonn. Dette er én av anbefalingene ACFM legger fram for 2002.

Fiskedødeligheten for norsk-arktisk torsk har de siste fire årene vært blant den høyeste som er observert. ICES endrer foreløpig ikke referansepunktet på 500 000 tonn, som er satt som føre var-grense for gytebestanden.

ICES anbefaler stopp i direkte fiske etter kolmule inntil en gjenoppbyggingsplan er etablert.

ICES anbefaler en kvote på norsk-arktisk hyse på under 67 000 tonn. For norsk-arktisk sei tilrås en kvote på under 152 000 tonn.

For norsk vårgytende sild anbefales en kvote på 853 000 tonn, den samme kvoten som ble vedtatt i 2001.

For nordsjøsild tilrås kvoter på samme nivå som i år.

Dette er noen av anbefalingene som den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) legger fram for 2002.

Norsk-arktisk torsk

Det er nødvendig med en gjenoppbyggingsplan for norsk-arktisk torsk. ICES anbefaler en beskatningsgrad (fiskedødelighet) på norsk-arktisk torsk til godt under 0,42, som er en kraftig reduksjon i forhold til i år. For å få en gytebestand på over 500 000 tonn allerede i 2003 må fiskedødeligheten i 2002 holdes lavere enn 0,25. Dette tilsvarer en fangst på under 181 000 tonn.

En plan for gjenoppbygging forutsetter et bedre beskatningsmønster. Den må også inkludere tiltak for fullstendig rapportering av alle fangster.

De historiske verdiene for gytebestanden (før 1983), som er en del av grunnlaget for å sette referansepunkter, har nå blitt revidert. ICES valgte foreløpig å beholde de gamle referansepunktene inntil de nye dataene har blitt mer inngående analysert. Rådet for neste år ville ikke blitt annerledes om referansepunktene hadde vært revidert i år.

ICES tilrår at fangsten av kysttorsk blir redusert i samme grad som for norsk-arktisk torsk.

Kolmule

Det har vært økende overbeskatning av bestanden de siste årene. Bestanden er nå utenfor sikre biologiske grenser og vil reduseres betydelig neste år med nåværende beskatningsnivå. Total fangst i 2000 var 1,4 mill. tonn, som var langt over anbefalingen på 800 000 tonn, og mye mer enn det bestanden kan tåle i det lange løp. Det høye beskatningsnivået gjør at fisket i stor grad er basert på innkommende årsklasser. ICES anbefaler stopp i fisket på kolmule i 2002 inntil en plan for gjenoppbygging er satt i verk. ICES peker på at en slik plan må omfatte alt fiske etter kolmule, og at en begrensing i fisket allerede i år vil framskynde gjenoppbyggingen betraktelig.

Norsk-arktisk sei

Bestanden av norsk-arktisk sei er innenfor sikre biologiske grenser. Bestanden er nå i god stand, og beskatningsmønsteret er bedre enn tidligere år. ICES anbefaler en kvote på under 152 000 tonn for 2002.

Norsk vårgytende sild

Bestanden er innenfor sikre biologiske grenser. De fem kyststatene EU, Norge, Russland, Island og Færøyene, som forvalter denne bestanden i felleskap, ble i 1999 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres til 0.125 fra 2001. I tråd med denne avtalen anbefaler ICES en kvote på 853 000 tonn i 2002.

Nordsjøsild

Bestanden er fortsatt utenfor sikre biologiske grenser, men ventes å øke betydelig de nærmeste par årene. ICES anbefaler kvoter på samme nivå som nå inntil gytebestanden har nådd målet for gjenoppbygging på 1,3 mill. tonn.

Andre bestander

Gytebestanden av norsk-arktisk hyse er i underkant av føre var-nivået, og beskatningen er høyere enn anbefalt. ICES tilrår at beskatningsgraden reduseres til føre var-nivået. Dette fører til en kvoteanbefaling på under 67 000 tonn, som praktisk talt er lik anbefalingen for i år.

Situasjonen for blåkveite-bestanden er usikker, men den er vurdert til å være utenfor sikre biologiske grenser. ICES anbefaler en kvote på under 11 000 tonn. Gjeldende forvaltningsregime har ikke effektivt begrenset fisket.

ICES tilrår at det ikke blir fisket på snabeluer før toktresultat kan vise til en markert økning i gytebestand og rekruttering. Det blir også tilrådd at bifangst av snabeluer i andre fiskerier blir redusert til lavest mulig nivå.

ICES gjentar sitt råd om at man ikke fortsetter fisket på vanlig uer før det er etablert en plan for forvaltning av denne bestanden.

Loddebestanden ved Island, Øst-Grønland og Jan Mayen er fremdeles i god forfatning. Som vanlig anbefales en foreløpig kvote for første halvdel av sesongen. For kommende sesong er denne kvoten på 700 000 tonn. Denne foreløpige kvoten, som er litt høyere enn i fjor, er to tredjedeler av forventet totalkvote. Den endelige kvoten blir satt når det foreligger nye toktresultater kommende vinter.

Kontaktpersoner

Dankert Skagen: (ACFM) 55 23 84 19
Forskningsdirektør Åsmund Bjordal: 55 23 86 90
Kjell Nedreaas (bunnfisk): 55 23 86 71
Asgeir Aglen (bunnfisk): 55 23 86 80
Harald Gjøsæter (pelagisk fisk): 55 23 84 17
Ingolf Røttingen (pelagisk fisk): 55 23 84 04
Informasjonssjef Jo Høyer: 55 23 85 21 / 95 11 92 16 / 55 32 27 13

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule