Hopp til hovedteksten
small_XVFFFAZHXMYZNQ.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ny metodikk for kartlegging av makrell

20.12.2001
Mengdemåling av makrellbestanden har alltid vært en arbeidskrevende og vanskelig prosess. Fordi makrellen ikke har svømmeblære, gir den dårlig ekko på vanlige ekkolodd og sonar. Dessuten er den lettskremt og lar seg skremme av fartøyet.

På tider av året står den også så høyt i vannet at den ikke lar seg registrere av ekkoloddet. Derfor har tradisjonell akustisk metodikk ikke vært særlig egnet til å kartlegge utbredelsen og måle mengden av makrell. På grunn av problemene med ekkoregistrering blir størrelsen på makrellens gytebestand beregnet på grunnlag av målinger av eggproduksjonen.

Havforskningsinstituttet arbeider for tiden med å tilpasse og videreutvikle den akustiske metodikken spesielt med hensyn til makrell. I sommer prøvde instituttet for første gang å bruke fly i arbeidet med å kartlegge makrell. Både USA og Russland har gode erfaringer med denne metoden, og det var i et russisk spesialfly med en amerikansk ekspert om bord at årets makrelltokt fant sted.

Internasjonal kompetanse

Makrellen er en hurtigsvømmer som har et stort utbredelsesområde, fra Afrika i sør til Troms i nord. Den forflytter seg raskt over store områder. Derfor er undersøkelser med fly der store områder kan kartlegges på kort tid, midt i blinken. Både amerikanerne og russerne har utstyr, erfaring og teknikk til å gjøre slike undersøkelser. Amerikanerne har gjort vellykkete kartlegginger av sardin i egne farvann, og russerne har allerede i flere år bl.a. brukt et spesialutstyrt fly om sommeren i internasjonalt farvann i Norskehavet for å rettlede russiske makrelltrålere. Makrellen står fordelt i overflatelaget på denne tiden av året og kan lett observeres fra fly. Russerne har videreført dette til å beregne mengden av makrell i det avsøkte området basert på observasjoner av stimenes utbredelse og antatte tetthet. Dette er en meget grov metode. Amerikanerne har brukt et ekkoloddliknende laserbasert system som heter LIDAR i sine farvann, for å kartlegge og måle sardinbestander.

Et liknende system fikk russerne installert sist sommer, og det ble utprøvd i Norskehavet. Dessverre hadde de ikke da mulighetene til å behandle dataene i sann tid. Det er store datamengder som det tar lang tid å bearbeide. Dette har gjort at de fortsatt ikke har dataene klare. Amerikanerne derimot har et system som opererer i sann tid slik at de får dataene ut etter hvert som de flyr. De kunne ikke komme med sitt utstyr sommeren 2001, men forhåpentligvis får vi til et samarbeid både med amerikanerne og russerne også i juli 2002.

Økt satsning på makrellforskning

Fra og med 2001 har Havforskningsinstituttet fått økt bevilgning for å styrke makrellforskningen, spesielt for å få mer informasjon om utbredelse, vandring og fordeling av makrellen gjennom året. Utenom undersøkelsene som har vært gjort på gytefeltene vest av Storbritannia, Irland, Spania, Portugal og i Nordsjøen, er det relativt liten eksakt informasjon om den geografiske makrellfordelingen. Selvsagt vet vi stort sett hvor fisket foregår, men fisket er ikke fritt og kan derfor ikke uten videre utføres der fisken til enhver tid er. Det er satt begrensninger som er både biologisk og politisk fundert.

Havforskningsinstituttet satser nå videre på flytokt - sammen med en videreutvikling av den vanlige akustiske metoden som kartlegger fiskeforekomster med ekkolodd tilkoblet en 'fisketeller' (integrator). Det vil det koste 2-3 millioner kroner å bygge en LIDAR, så foreløpig er vi avhengige av å leie utstyret av andre.

Samarbeid med fiskeflåten

Ved flytokt er man avhengig av å få verifisert fiskestimene flyet observerer. Dette prøvde vi med det innleide fiskefartøyet 'Selvåg sr.' sist sommer. Her hadde vi visse innkjøringsproblemer, men etter hvert virket trålen utmerket. Våre egne fartøyer er ikke spesielt gode makrelltrålere. Derfor er vi avhengige av et godt samarbeid med fiskeflåten, og vi vil også til neste år satse på profesjonelle båter parallelt med flytoktene.

Kontaktperson:

Seniorforsker Svein A. Iversen, Seksjon for pelagisk fisk: 55 23 84 07