Hopp til hovedteksten
KZBSXHZUNETTVN.gif
Utskriftsvennlig versjon

Avgiftning og bedring av vekstforhold for blåskjell

13.12.2001
Fjordene våre har et betydelig potensiale til produksjon av blåskjell til store markeder i Europa. Oppbyggingen av blåskjellnæringen har imidlertid vært hemmet av forkomster av giftige alger, som er et generelt problem for fjorder. Forekomst av algegifter er også et problem for de fleste kystområder i verden hvor det produseres skjell.

Forsøk i store poser i sjøen og i poller og erfaringer fra naturlige oppstrømningsområder viser at økte tilførsler av naturlige næringssalter fra dypereliggende vannlag fører til økt algeproduksjon og styrer algesammensetningen mot ikke giftige alger.

I perioden 1998-2000 gjennomførte Havforskningsinstituttet prosjektet 'Fjordcult' for å vurdere mulighetene for økt planktonproduksjon og å redusere problemet med skjellgiftalger i våre fjorder ved ferskvannsdrevet kunstig oppstrømning av næringsrikt dypvann. Samnangerfjorden ved Bergen ble valgt ut som forsøksfjord og prosjektet ble utført av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Universitetet i Bergen og SINTEF.

Havforskningsinstituttet har også, i samarbeid med Lysefjorden skjell AS (nå Coastshell AS), Skjellsenteret AS og Forsand kommune, bl.a. vurdert mulighetene for å etablere et forsøksanlegg for kunstig ferskvannsdrevet oppstrømning innerst i Lysefjorden.

Resultatene av undersøkelsene foran viser at det er store muligheter for:

  • å kunne øke algeproduksjonen i indre deler av fjorder (3-10 km2) med en faktor på 3–4
  • å redusere forkomstene av potensielle skjellgiftalger (avgifting av blåskjell)
  • å gi en mer stabil algeproduksjon og dermed stabil tilvekst for blåskjell
  • å øke vannutskiftingen i de øverste 40-50 meter i fjorden

Opprinnelig ønsket Havforskningsinstituttet i samarbeid med Universitet i Bergen og SINTEF å etablere et nasjonalt forsøksanlegg for fjordkultivering basert på ferskvannsdrevet kunstig oppstrømning i Samnangerfjorden, Hordaland. Ut fra økonomiske årsaker og fordi et slikt anlegg kunne få direkte nytte for skjellnæringen i regionen, har Havforskningsinstituttet i samarbeid med bl.a. Coastshell AS planlagt et oppstrømningsprosjekt i Lysefjorden, Rogaland.

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad ferskvannsdrevet kunstig oppstrømning av næringsrikt dypvann kan benyttes til produksjon av giftfrie skjell og bedre vekstforholdene for blåskjell i et fjordområde.

Foreløpige beregninger, for Qs = 22m3/sek, viser at produksjonen av alger potensielt kan økes med en faktor på ca 4 i de innerste 3 km2 av fjorden og øke blåskjellproduksjonen med ca 1000 tonn/år. Dette tilsvarer et potensiale for avgiftning på ca 6000 tonn blåskjell/år.

Den tekniske prosjektering og evt. bygging av oppstrømninganlegget utføres av ITT Flygt AS og Hordaland Aquatecnic AS. Det vil være et nært samarbeid med det eksisterende prosjektet 'Marine algal toxins, ecology, analysis and toxicology' (Strategisk instituttprogram, Norges forskningsråd), hvor Havforskningsinstituttet deltar innen økologiske problemstillinger vedrørende forekomster av giftige alger, samt Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt som arbeider med opptak og frigivelse av algegifter i skjell.

Prosjektet vil også knyttes til Havforskningsinstituttets arbeid for å tilpasse og koble eksisterende modeller som skal danne hovedelementene i en integrert modell for simulering av interaksjoner mellom miljø og skjellproduksjon (Skjellmodellen). Det vil også være et nært faglig samarbeid med Universitetet i Bergen og SINTEF.

Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden 2002-2003, og i tillegg til evt. støtte fra FD vil Havforskningsinstituttet, UiB, Forsand Kommune (Friske Skjell), Regional sjømatproduksjon på Haugalandet og Coastshell AS bidra med egeninnsats i prosjektet.

Fakta om blåskjell

Latinsk navn: Mytilus edulis
Familie: Mytilidae
Levetid: 20 år eller mer
Størrelse: Opp til 10 cm lengde
Leveområde: Lever hovedsakelig i tidevannsonen festet til stein eller annet fast underlag med sterke, elastiske byssustråder. Blåskjell er utbredt i hele nordlige Atlanterhavet, langs hele norskekysten
Gytetid: Gyter hovedsakelig i sommerhalvåret
Føde: Planteplankton, dyreplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale

Blåskjell