Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Rot med rotenon

08.02.2000

I forbindelse med nyhetoppslag i TV2 16. og 17. februar om at rotenon nyttes til å klargjøre Parisvatnet i Øygarden for oppdrett av torskeyngel, vil Havforskingsinstituttet presisere følgende:

Parisvatnet er en naturlig poll som brukes til oppdrett av torskeyngel. Det er et lukket system, der tilførselen til havet utenfor kan stenges. Etter at torskeyngelen er tatt ut om høsten, klargjøres pollen for nytt oppdrett. Da fjernes potensiell fisk som kan spise yngel ved å bruke rotenon. Undersøkelser fra Parisvatnet og andre poller viser at når demningen åpnes etter 6 uker er rotenonet nedbrutt og utslippsvannet ufarlig. Det er viktig å presisere:

  • Det er ikke noe rotenon som slippes ut i havet.
  • Torskeyngelen er ikke i kontakt med rotenon.
  • Rotenon er den eneste anerkjente metode som benyttes i dag til å rense oppdrettspoller. Metoden er benyttet i en rekke poller i Norge de siste 15 årene.

Havforskingsinstituttet fikk konsesjon for oppdrett av torskeyngel fra Fiskerisjefen i Hordaland i 1986. Søknaden forutsatte bruk av rotenon. Instituttet sendte også samme år brev til Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Hordaland, som heller ikke hadde innvendinger til bruk av rotenon. Instituttet har siden da oppfattet at alle tillatelser var i orden, og har ikke fått noe svar fra Fylkesmannen som skulle tilsi noe annet. Det har også vært gitt muntlige orienteringer.

Når det nå er klart at også Statens forurensningstilsyn (SFT) skulle ha gitt tillatelse, ser instituttet dette som en formell feil som burde vært oppdaget av instituttet og av de andre orienterte partene. Havforskningsinstituttet har allerede vært i kontakt med SFT og vil få den formelle søknaden i orden så snart som mulig.

På faglig grunnlag går Havforskningsinstituttet god for at bruk av at rotenon er en forsvarlig metode for å rense slike oppdrettspoller. Synet på bruk av rotenon i denne sammenhengen har også vært myndighetenes vurdering når de har gitt liknende tillatelser.

Oppslagene i TV2 har utelatt en del av disse opplysningene i saken, til tross for at det er gitt både muntlige orientering og skriftlig dokumentasjon av dette til journalisten som arbeider med saken. Derfor ser vi det nødvendig å gå ut med denne informasjonen.

Kontaktpersoner:

Forsker Terje Svåsand 55 23 68 91/ mob 95 06 57 62
Informasjonssjef Jo Høyer, 55 23 85 21/mob. 95 11 92 16