Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Miljøundersøkelse av Parisvatnet

16.08.2000
Havforskningsinstituttet har søkt Statens forurensningstilsyn (SFT) om tillatelse til å behandle Parisvatnet med rotenon i november 2000 som klargjøring til oppdrett av torskeyngel neste år. I forbindelse med dette er det utført en vurdering av miljørisikoen, og effektene av tidligere års utslipp av rotenonløsninger er kartlagt.

Det er ikke er funnet rotenon eller undersøkte tilsetningsstoffer i vann, sedimenter og vannlevende organismer (blåskjell) utenfor pollen, eller i vann og levende organismer (blåskjell, strandkrabbe og torsk) inne i pollen. Blåskjell er brukt som miljøindikator. Den tar opp partikler fra vannmassene og har derfor en meget god evne til å akkumulere miljøgifter fra omgivelsene.

Det ble funnet rotenon i sedimentprøvene fra Parisvatnet. Tester som er utført tyder imidlertid på at stoffet i liten grad lekker ut til vannet. Det vil heller ikke overføres til fisk eller andre vannlevende organismer i området.

Tidligere rotenonblandinger inneholdt mindre mengder nonylfenoletoksilat. Nonylfenol er antatt å ha en hormonhermede effekt i miljøet, men brukes ikke lenger i rotenonløsningene.

Det ble ikke funnet noen miljøskadelige rester av nonylfenol i sedimenter eller blåskjell i pollen. En av sedimentprøvene viste spor av nonylfenol, men ved meget lav konsentrasjonen.

Undersøkelsen er utført av firmaet Aquateam AS i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Søknaden om ny rotenonbehandling av Parisvatnet ble sendt til SFT 28.07.00, sammen med miljørisikovurderingen.

For å vurdere effekten av utslippene av rotenon og eventuelt andre stoffer til miljøet utenfor, må rotenonbehandlingen i framtiden følges opp med vannanalyser etter at selve behandlingen er avsluttet. Det må også tas prøver av sedimenter og biologiske prøver utenfor pollen i en periode etter behandlingen.

Rotenon er et stoff som finnes i erteblomster i tropene. Det er meget giftig ovenfor fisk, men lite giftig ovenfor mennesker og pattedyr. Rotenonbehandlingen av Parisvatnet vil derfor ikke være skadelig for mennesker som fisker eller benytter seg av kystområdet utenfor oppdrettsanlegget. De andre tilsetningsstoffene i rotenonblandingen er lite giftige ovenfor organismer i miljøet og mennesker.

Orientering om undersøkelsen er sendt grunneire, og søknad om rotenonbehandling er kunngjort i pressen. Interesserte kan få tilsendt rapporten ved å kontakte Terje Svåsand, Senter for havbruk, tlf. 55 23 68 91.

Oppfølging
SFT har antydet en behandlingstid på fire måneder. Planlegging av neste års aktiviteter i Parisvatnet utsettes i påvente av tilbakemelding fra forurensningsmyndighetene.

Spørsmål kan rettes til:
Seksjonsleder Terje Svåsand, tlf. 55236891
Informasjonssjef Jo Høyer, tlf. 55238521 - 95119216