Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Få gode registreringer av skrei

07.04.2000
Forskningsfartøyet 'G.O. Sars' har i tiden 4. til 7. april dekket områdene fra Røst, over de tradisjonelle gytefeltene i Vestfjorden inn til Autsnesfjorden. Dekningen ga kun to middels gode registreringer, den ene noe sør av Skomvær og den andre i området utenfor Ure. Begge registreringene hadde relativt begrenset utbredelse, og begge steder stod skreien høyt i sjøen. Det var til dels gode registreringer av sei nærmere bunnen. En god del av skreien er nå utgytt, og mengden av skrei i fjorden vil begynne å avta ganske raskt om noen få dager.

I tillegg er det funnet en god del egg fra sei, og det ser ut til at denne bestanden gyter noe tidligere, ikke minst i andre områder enn hva som vanligvis observeres. Også hysa som starter sin gyting i disse dager ser ut til å være fordelt grunnere og nært opp til de tradisjonelle gytefeltene for skrei.

De spesielle miljøforholdene som har gitt en meget varm kyststrøm i vinter, gjør at forskerne ser fram til yngelundersøkelsene i Barentshavet som starter i august. Da får de den første indikasjonen på resultatet av årets gyting for torsk og hyse. Gytingen i 1998 og i 1999 ga svært dårlige resultater for torskeyngelen. Selv om det er sjeldent, har det vist seg at en gytebestand som vi har nå, kan produsere brukbare årsklasser.

Yngelundersøkelsene i Barentshavet i august fanger dårlig opp seiyngelen som på denne tiden stort sett er fordelt på grunne områder i fjordene langs kysten

Kontaktpersoner:

Toktleder Knut Korsbrekke, FF 'G.O. Sars', 94 55 68 11
Informasjonssjef Jo Høyer, 55 23 85 21 (arb.), 95 11 92 16

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)