Korall.

Foto: Mareano/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Innsikt i livet ved kaldtvannskoraller

Hittil har vi mest øyeblikksbilder av livet på korallrevene. Med denne observasjonsplattformen kan vi ta bilder over tid og blant annet få innblikk i hvilke arter som lever og liker seg på revene. Vi får også informasjon om hvilke arter av fisk som hyppig forekommer i og ved korallrevene.

Vi vet noe om livet ved revene. Vi har fisket med line og garn i og utenfor korallområder. Resultatene viste at det var mye uer, brosme og lange i korallrevene. Fangstene var bedre i korallrevene enn utenfor.

Kaldtvannskoraller er også blitt observert med ekkolodd fra båter i overflaten og ved hjelp av fjernstyrte undervannsfartøy (ROV). Men disse kan ikke gi mer enn øyeblikksbilder av korallrevene og livet rundt dem.

Kontinuerlige målinger

Mange arter finner gode leverforhold rundt korallrevene, så det biologiske mangfoldet er høyt. Blant annet regnes revene som gode fiskeplasser.  Samtidig er revene sårbare for en del menneskelig aktivitet som oljeboring og bunntråling. Flere rev er blitt vernet, og i disse områdene er det ikke tillatt med bunntråling.

Korallobservatoriet vil gi oss ny innsikt i livet i og ved korallrevene. Observasjonsplattformene utfører kontinuerlige målinger som kan gi mer innsikt i hvordan fisker og andre arter oppfører seg ved revene og samhandlingen mellom fiskearter, plankton og koraller. Vi håper også å lære en del om hvordan ulike miljøfaktorer påvirker korallrevene. For eksempel å kunne observere hvordan korallene tar til seg føde i forhold til strøm og typen partikler i vannet.

Foto: Mareano/Havforskningsinstituttet

Dokumentere økosystemet

Plattformene skal stå i sjøen i minst ett år. Dette vil ikke bare gi informasjon om døgnvariasjoner, men også sesongvariasjoner i det som hender på denne delen av sokkelen.

Vesterålen og Lofoten er viktige rekrutteringsområder for fisk samtidig som vi finner store forekomster av kaldtvannskoraller der. Torsken gyter i området, sildelarver som kommer fra gytefeltene lenger sør, driver forbi og fisk vandrer til og fra beiteområdene sine i dette området.

Det mest kjente korallrevet i området er det vernede Røstrevet. Det er også stor interesse for å undersøke olje- og gassforekomstene i området, noe som har skapt debatt hvorvidt området skal åpnes for oljeleting eller vernes.

Før man eventuelt åpner for olje- og gassleting i Vesterålen og Lofoten, er det viktig å undersøke og dokumentere økosystemet i området. Instrumentplattformene som skal plasseres på havbunnen skal samle inn fysiske, biologiske og miljødata over tid.

 

Foto: Mareano/Havforskningsinstituttet

Kontaktpersoner

Kjartan Mæstad
Kommunikasjonsrådgiver
Havforskningsinstituttet 
Telefon: 55238428
Mobil: 95808470

Erik Tenningen
Forsker
Faggruppe: Observasjonsmetodikk
Telefon: 55 23 84 63