Hopp til hovedteksten
SeismikkHIST.jpg
Seismikk utenfor Vesterålen
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Tidligere seismikkprosjekter

Havforskningsinstituttet har gjennomført en rekke forsøk på seismikk. Her følger en oversikt over de som er gjengitt i rapportserien "Fisken og havet"

 

Analyse av innsamlede fangstdata for å studere effekter av seismiske undersøkelser på fiskeriene i Lofoten og Vesterålen sommeren 2008

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Oljedirektoratet gjennomgått Landings- og sluttseddelregisteret over fiskefangster som ble levert i Lofoten/Vesterålenområdet sommeren 2008 mens Oljedirektoratet samlet inn seismiske data i havområdene utenfor. Med unntak av i garnfiske etter sei og hyse, kan det ikke dokumenteres påvisbare negative effekter av seismikkinnsamlingen.

Fisken og havet nr. 5 2009

 

Reaction of sandeel to seismic shooting: a field experiment and fishery statistics study

Atferden hos tobis (Ammodytes marinus) ble undersøkt ved å stenge fisken inne i stålbur og overvåke den under seismisk skyting fra et seismikkfartøy i Nordsjøen. Til dette ble det anvendt en ROV påmontert videokameraer, og opptakene ble senere analysert. Det ble påvist atferd som kan tolkes som fluktreaksjoner, men tobisen svømte ikke mot bunnen for å grave seg ned. Det ble heller ikke påvist skade eller død som skyldtes seismikk. Under eksperimentet syntes fiskeflåten i noen grad å søke vekk fra området og de leverte fangstene sank midlertidig et par dager.

Fisken og havet nr 4. 2003 (pdf)

 

Seismiske undersøkelser til havs: En vurdering av konsekvenser for fisk og fiskerier

I denne rapporten oppsummerer vi kunnskaper om effekter på fisk og fiskerier fra luftkanonskyting. Dette omhandler atferdspåvirkninger fra seismiske undersøkelser på fisk og hva dette kan bety for fangsttilgjengelighet for ulike redskaper og for gyting og vandring til gytefelt. Det omhandler videre direkte og indirekte dødelige effekter på larver og yngel som er satt inn i en verstetilfelle-vurdering og en forventningsverdivurdering for å beregne konsekvenser for dødelighet å bestandsnivå. På bakgrunn av det har vi vurdert totale konsekvenser for fiske og fiskeressursene. Dette danner så utgangspunkt for tilrådinger om reviderte forvaltningsmessige tiltak.

Fisken og havet Nr. 9 -1996


 

Seismiske undersøkelser og skader på fiskeegg og larver. En vurdering av mulige effekter på bestandsnivå.

Denne rapporten belyser i hvilken grad skader på egg- og larvestadiet av seismiske undersøkelser vil kunne gi målbare effekter på bestandsnivå hos fisk. Ut fra en verste tilfelle betraktning vil en typisk seismisk undersøkelse maksimalt kunne drepe ned 0.45 % av en larvebestand. Det er også beregnet en "realistisk forventningsverdi7' for mulige skader. Denne reflekterer det man i gjennomsnitt ville forvente ble neddrept. I en slik vurdering finner en at 0,3 promille av larvebestanden vil kunne dø som følge av en typisk 3D seismisk undersøkelse. De forventede dødelighetsratene en larvebestand kan påføres av en seismisk undersøkelse, er så lave i forhold til de naturlige, at virkningen på bestandsnivå må ansees som ubetydelig. Det er derfor ingen grunn til å legge restriksjoner på seismiske undersøkelser ut fra hensyn til skader på fiskeegg, - larver og yngel.
 

Effekter av luftkanonskyting på egg, larver og yngel

I dette prosjektet har vi utført forsøk med egg, plommesekklarver, larver, postlarver og yngel av fem arter i forbindelse med luftkanonskyting. Deretter har vi observert hvilke effekter dette måtte få for klekkesuksess av egg, for dødelighets, artrofieringssuksess, vekst, flyteevne, vevsskader og for atferd. Grad og type av effekter varierte mellom artene og de ulike utviklingsstadier. Knyttes de observerte effekter til utsendt energi fra luftkanonene eller avstand mellom fisken og luftkanonene, kan effektene karakteriseres som næravstandshendelser. Høyest dødelighetsrate og hyppigst forekommende skader er observert for avstander ut til ca. 1,4 m. Lavere dødelighetsrater og mer sjeldent forekommende skader er observert ved opptil 5 m avstand.
 

Seismisk aktivitet og fiskefangster : analyse av innsamlede fangstdata

Det er samlet inn fangstdata fra kommersielle fiskefartøyer som har fisket i områder hvor det samtidig har foregått seismisk skyting med luftkanoner. Opplysningene fra fiskefartøyene er relatert til posisjon for de seismiske linjene som er skutt og tidspunkt for skyting. Data fra tre ulike fiskerier er analysert: Vinterfisket etter torsk med line utenfor Finnmark, ferskfisktråling på Storegga og reketråling i Barentshavet. Fra vintertorskefisket med line er det samlet inn fangstdata fra fire autolinebåter. Det ble funnet en reduksjon i linefangstene av torsk (Gadus morhua) fra 55 til 80% for stubber som var satt nær ved de seismiske linjene. Fangstene ble redusert ut til en avstand på minst 5 nautiske mil. Fangstdata fra seks ferskfisktrålere på Storegga viste at fangstene av sei (Pollachius virens) gikk ned med i gjennomsnitt 33 % under kortvarig seismisk skyting i april 1991. Fangstene fortsatte å synke i to døgn etter at skytingen opphørte. En tilsvarende analyse fra samme område i juni, da et større skyteprogram ble gjennomført viste ikke reduksjon i seifangstene. Bifangsten av torsk økte til omtrent det tredoble under den kortvarige skytingen i april. Etter få timer var imidlertid fangstratene tilbake til nivået før skyting. Fangstdata fra to reketrålere som fisket i Barentshavet er analysert. Det ene fartøyet hadde en økning i fangstene av reke (Pandalus borealis)lå næmme 60 % da skytingen tok til, mens det ikke ble observert noen forandring i rekefangstene på det andre. Det ble heller ikke funnet noen endring i bifangsten av blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) da skytingen startet. Imidlertid ble bifangsten av torsk kraftig redusert på begge fartøyer(80 - 85 %). Det ble konkludert med at fangstratene i ulike fiskerier ser ut til å bli påvirket av seismisk aktivitet. Retningen og graden av påvirkning er svært forskjellig i ulike fiskerier og for ulike arter. Analyser av innsamlede fangstdata fra kommersielle fartøyer har mange svakheter fordi en ikke har kontroll over forsøksbetingelsene. Sikrere konklusjoner om hvordan seismisk aktivitet påvirker fiskefangster kan bare trekkes etter at kontrollerte feltforsøk er gjennomført.
 

Effekter av seismisk skyting på fangst og fangsttilgjengelighet av torsk og hyse (Nordkappforsøket)

I mai 1992 ble det på Nordkappbanken, Barentshavet, gjennomfert fiskeforsøk med trål og line og akustisk kartlegging av fiskefordelingen før, under og etter seismisk aktivitet for å finne svaret på følgende problemstillinger:

l) Har seismisk luftkanonskyting effekt på fangst og fangsttilgjengelighet av torsk og hyse?2) Hvor langt fra det seimiske området kan en påvise en eventuell effekt?3) Hvor lenge etter endt seismisk aktivitet kan en påvise en eventuell effekt?Fiskeforsøkene ble gjennomført med en tråler og et autolinefartøy innenfor et område på 40 x 40 nautiske mil (nm)før (7 døgn), under (5 døgn) og etter (5 døgn) seismisk aktivitet.

Rapportens innledning og konklusjon

Fisken og havet Nr.3 – 1993