Hopp til hovedteksten
Laks tatt med stang
Foto: Kevin Glover
Utskriftsvennlig versjon

Strategi

Det er samlet inn data fra og med sportsfiskesesongen 2014, og over 19 000 skjellprøver ble lest fra 2014 sesongen. Gjennom overvåkingsprogrammet er de fleste norske lakseelvene vurdert, og det er utarbeidet en liste med over hundre prioriterte elver som skal overvåkes. Utvelgelsen er basert på flere definerte kriterier. De viktigste er å få en god geografisk spredning og å inkludere de nasjonale laksevassdragene, i tillegg til å få med vassdrag av ulik størrelse. Det har også blitt vektlagt å få med elver der det eksisterer tidsserier fra tidligere overvåking og er bygget opp lokale nettverk som er behjelpelig med det praktiske arbeidet i vassdraget. I noen elver er det litt mindre data enn ønskelig, mens det kommer tilleggsdata fra andre vassdrag.

For å imøtekomme forvaltningens behov for nøyaktig informasjon om omfanget av rømt oppdrettslaks, har fagmiljøene foreslått at hele prosessen fra planlegging, design av innsamling, gjennomføring, rapportering og internasjonal publisering blir samordnet og kvalitetssikret av forskningsmiljøene. Overvåkingsprogrammet er bestilt av Fiskeridirektoratet. Ressursene som tilføres kommer i tillegg til og samkjøres med annen aktivitet i vassdragene, deriblant fra Miljødirektoratet som finansierer betydelige deler av undersøkelsene i sportsfiskesesongen. Havforskningsinstituttet har fått i oppdrag å utarbeide programmet, og har opprettet en prosjektgruppe sammen med de største aktørene som samler inn overvåkingsdata om forekomsten av rømt oppdrettslaks i elvene. Disse er Norsk institutt for naturforskning (NINA), Uni Research Miljø, Rådgivende Biologer as og Veterinærinstituttet. Også andre aktører bidrar til programmet.

Rømt oppdrettslaks kan ha annet oppvandringstidspunkt og annen atferd i elva enn villaksen. Den rømte oppdrettslaksen kommer ofte litt senere enn villaksen, og klarer i mindre grad å vandre opp fosser og fisketrapper. I noen elver kan mesteparten av oppdrettslaksen være langt nede i elva, mens de i elver som er lettere tilgjengelig, kan være fordelt over hele elvestrekningen eller samle seg i øvre deler av lakseførende strekning. Undersøkelser har også vist at oppdrettslaksen kan spre seg over større områder rett før villaksens gytetid.

Oppdrettslaksen som vandrer opp i elvene er som oftest gyteklar, men umoden oppdrettslaks som rømmer om høsten, kan også søke opp i elver. Fordi fordelingen av rømt oppdrettslaks i elvene vanligvis avviker fra villaks, både i tid og rom, kan det være krevende å få gode estimat for oppdrettslaksens innslag i bestanden. Ved for eksempel stangfiske vil dataene i utgangspunktet beskrive andelen i fangsten som blant annet kan påvirkes av laksens bitevillighet og hvor i elva man fisker.

I overvåkingsprogrammet blir dette problemet angrepet ved å tid- og stedfeste fangstene og observasjonene av rømt oppdrettslaks og villaks, samt ved å beregne fangst per innsats for de ulike stedene det er fisket. I tillegg gjøres en kvalitetsvurdering av dataene fra hver elv som tar hensyn til antall undersøkte laks, størrelsen på villlaksbestanden, fiskeinnsats, fiskeområde, metoder som er brukt og tidspunkt for undersøkelsene. I tillegg vil undersøkelser som gjennomføres på samme måte hvert år, gi god kunnskap om relative endringer av rømt oppdrettslaks i vassdragene.