Hopp til hovedteksten
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt laks-top
Utskriftsvennlig versjon

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt laks

I 2014 ble et nytt nasjonalt overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det overordnete målet for programmet er å øke både kvantitet og kvalitet på overvåkingsdata som gir grunnlag for å estimere prosentandel rømt oppdrettslaks i vassdrag.

Overvåkingsprogrammet blir gjennomført av en prosjektgruppe sammensatt av fagpersoner fra Havforskningsinstituttet, NINA, Rådgivende Biologer, Uni Research Miljø og Veterinærinstituttet. I tillegg er representanter fra Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet til stede på de fleste møtene i prosjektgruppen.

Prosjektgruppen gir ut en årlig rapport som rapporterer innslag av rømt oppdrettslaks i en stor del av de lakseførende vassdragene langs hele kysten (ca 140 vassdrag i 2014 rapporten). I tillegg blir regionale trender omtalt, og etter hvert som tidsserier blir bygd opp vil gruppen også fokusere med på analyser av trender i disse. Overvåkningen er basert på en rekke metoder, der data fra sportsfiske, høstfiske, stamfiske, gytefisktellinger m.m. inngår.
 

Logoer samlet

Sammarbeidspartnere