Hopp til hovedteksten
Vintersvaberg_O.Paulsen
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Kystøkosystemer

Programmets hovedmål er å utvikle kunnskap for å kunne gi bærekraftig råd om forvaltning av kystens ressurser og miljø.

Oppgaver og delmål:

 • Gi forvaltningsråd for kystbestander av fisk, skalldyr, kystsel og tare basert på egne overvåkningsdata, samt  kommersiell fangst fra næring inkludert referanseflåten
 • Gi forvaltningsråd basert på systematisk overvåkning og tilstandsvurdering av kyst- og fjordmiljøet.
 • Bidra i arbeidet med nasjonal naturtypekartlegging
 • Etablere basiskunnskap om marine verneområder som forvaltningsredskap
 • Overvåkning av introduserte arter EUs rammedirektiv for vann
 • Forskningsformidling

Samarbeid

På nasjonalt nivå samarbeider vi med Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket og Miljødirektoratet.
På regionalt nivå: Fiskeridirektoratets ytre etat, fylkesmenn, fylkeskommuner, nasjonalparkstyrer, Universiteter, kommuner.

Ressurskartlegging

Kystressursene omfatter kysttorsk, brisling, leppefisk, rognkjeks, ål, kveite, breiflabb og sei, kongekrabbe, kystreke, hummer, sjøkreps, krabbe, samt tare, kystsel og nise.

 • Kongekrabbetokt – bestandsovervåkning av kongekrabbe i fjordene mellom Varanger og Porsanger, samt de ytre områdene fra 26°Ø til grensen mot Russland.
 • Økokysttokt Stadt-Varanger for mengdeberegning av sei og kysttorsk (ICES).
 • Kystseltokt- gjennomføre regelmessige tellinger av steinkobbe og havert, hvor delområder dekkes årlig slik at det oppnås landsdekkende resultater hvert femte år.
 • Overvåkningstokt tare Rogaland-Nordland.
 • Strandnot tokt for å undersøke årsklassestyrke av marin yngel på Skagerrakkysten.
 • Vinterfisketokt med garn for å undersøke ressurssituasjonen for kysttorsk (Skagerrak, Vestland, Nord-Trøndelag).
 • Hummerreservattokt (effekt av bevaringsområder for hummer).
 • Beskatningsundersøkelser fritidsfiske deriblant effekt av spøkelsesfiske

Miljøovervåkning og naturtypekartlegging (inkl. fremmede arter)

 • Flaggskip ”Fjord og Kyst” – kystforskning Nord-Norge-Svalbard.
 • Økokysttokter-tilstandsvurdering av kyst og fjordmiljøet (Skagerrak, Rogaland, Helgeland, Nordland)
 • Gytefeltkartlegging -det nasjonale naturtypekartleggingsprogrammet
 • Ålegras- og kamskjellkartlegging.
 • Oppfølging Stillehavsøstersinvasjon Skagerrak

Kontaktpersoner:

Programleder:
Jan Atle Knutsen
Tlf: 482 59 794

Flaggskip Fjord og kyst:
Lis Lindal Jørgensen
Tlf: 97185556