Hopp til hovedteksten
Trål ute2.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Barentshavet og Polhavet

Det overordnede målet er å etablere kunnskap som grunnlag for å utvikle råd til forvaltningen for alle områder som angår havets ressurser og miljø i Barentshavet.

Oppgaver/delmål

 • Ressursovervåkning og forvaltningsrådgivning for fiskebestander
 • Forvaltningsplan Barentshavet
 • Samarbeid med Russland
 • Miljøovervåking og forvaltningsrådgivning inkludert miljøgifter og radioaktivitet 
 • Bidra til utvikling av økosystembasert forvaltning
 • Kartlegging av bunn og bunnhabitater
 • Forskningsformidling og implementering av forskningsresultater


Hovedaktiviteten er rettet mot følgende:

Rådgivning til Den norsk-russiske fiskerikommisjon

Generelt gjelder dette bestandsvurdering, prognoser, evaluering høstingsregler, bedring av metodikk, langtidsutbytte, inkorporering av økosystemparametre i assessmentene, kvalitetssikring, prøvetaking av fangster etc. Presentasjon i ICES/ACFM.

Sluttresultat gjort operativ i konkret rådgivning til årlige møter i norsk russisk fiskerikommisjon. Av spesielle element kan nevnes:

 • Ufordinger ved estimering av og behandling av russiske IUU-fangster i bestandsberegning for nordøstarktisk torsk
 • Evaluering av høstingsregel for nordøstarktisk sei og hyse
 • Rapport om forventet langtidsutbytte for torsk inkludert økosystemelement
 • Videreutvikle estimering av loddebestanden før gyting

Rådgiving til FKD og styringsgruppen i forbindelse med Forvaltningsplan Barentshavet

Generelt gjelder dette overvåking miljøparametre, bentos, biodiversitet, indikatorberegning og -utvikling. Ledelse av overvåkingsgruppen og deltagelse i Risikogruppen for Forvaltningsplan Barentshavet. Resultater operative i årlig rapport (1. mars) til interdepartemental styringsgruppe. Spesielle elementer kan nevnes:

 • Videreutvikle indikatorer for bruk i overvåkingen av miljøparametre i Barentshavet
 • Ledelse av økosystemtokt i Barentshavet i august-september (3 norske og 2 russiske fartøyer)


Implementeringsorientert metodeutvikling til å støtte opp under ovennevnte oppgaver

Hovedfeltene her er målemetodikk og redskapsutvikling: Som eksempel kan nevnes utvikling av undervanns trådløst sensornettverk og utvikling av pelagisk trål for fangst av torsk og hyse.

Samarbeidet med Russland

Forsknings- og rådgivningsprogram Barentshavet ser på forskersamarbeidet med Russland som helt sentralt, og det legges opp som en integrert del av programmets virksomhet.

Det er avholdt felles forskermøte i Murmansk, norsk-russisk workshop i survey development i Bergen, og et felles symposium i Tromsø hvor hovedtemaet var 50 års forskersamarbeid. Publikasjoner og felles rapporter (bl.a. til Den norsk-russiske fiskerikommisjon) er utarbeidet, og det er arrangert fellestokt (bl.a. økosystemtoktet i august-september) med utveksling av personell.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

 • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
 • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
 • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Bakgrunn