Hopp til hovedteksten
Sjøtrær og blomkålkoraller
Utskriftsvennlig versjon

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø utgjør Utøvende gruppe i programmet og gjennomfører den daglige driften. Det overordnede målet med prosjektet er kartlegging av bunnhabitater og formidling av tilgjengelig informasjon for norske havområder på internett gjennom MAREANO-web.

Kartleggingen er fokusert på fordeling av naturresurser, biomangfold, dyresamfunnenes fysiske omgivelser, følsomme habitater, fiskerieffekter, sedimenttyper og organiske miljøgifter. Kartleggingen skal bl.a. legge grunnlag for råd om forvaltning av biologisk mangfold og følsomme habitater til norske faglige og politiske myndigheter. MAREANO ledes av en styringsgruppe med representanter fra FKD, MD, NHD og OED.

Prioriterte områder

Stortingsmelding nr. 8 (2005-2006) – forvaltningsplanen for Barentshavet – har klare føringer om at de viktige kystnære bankene og eggakanten utenfor skal prioriteres. Vesentlige deler av resultatene foreligger på MAREANOs nettsider, men er også levert til Faglig forum (2010) og i form av bokprosjektet ”Til bunns i Barentshavet” (2010). Leveransene ble i vesentlig grad tatt hensyn til under revisjonen av forvaltningsplanen. Revidert plan forelå i mai 2011 (Stortingsmelding nr. 10 – 2010-2011). I 2011 ble Nordland VI kartlagt sammen med deler av bankene utenfor Finnmark. Feltkartleggingen i Nordland VI fullføres i 2012.  

Kartlegginen i Norskehavet starter opp i 2012 i hht. de geografiske føringer som er gitt i Stortingsmelding nr. 37 (2008-2009). Utvalgte områder på sokkelen utenfor Nordland, trøndelagsfylkene og Møre kartlegges.

I 2011 startet dybdekartlegginen i de nye norske arealene i Barentshavet. Kartleggingen her fortsetter i 2012 og vil trolig pågå de nærmeste årene.

Se også

Mareano sine nettsider med informasjon om prosjektet og fagområder, i tillegg til en karttjeneste som viser resultater.

Havforskningsinstituttet sine sider om forvaltningsplaner.

Miljøverndepartementet sine nettsider om Forvaltningsplanen for Barentshavet.