Hopp til hovedteksten
CTD
Utskriftsvennlig versjon

Forskningsprogram klima - fisk

Det overordnede målet er å forstå og kvantifisere endringer i klimaet (inklusiv forsuring), og kvantifisere betydningen av disse for produksjon, utbredelse og adferd hos marine organismer

Oppgaver og delmål

  • Forstå prosessene som styrer klimasvingningene.
  • Kvantifisere hvordan endringer i klimaet virker inn på planktonproduksjon, rekruttering, vekst og utbredelse hos våre kommersielt viktigste fiskearter og sjøpattedyr.
  • Overvåke langtidsendringer i metningskonsentrasjonen for kalsiumkarbonat (”forsuring”) i norske havområder som følge av økningen i CO2-konsentrasjonen i atmosfære og hav.
  • Undersøke virkningene av forsuring på nøkkelorganismer og spesielt utsatte organismer.
  • Kvantifisere sammenhenger mellom klimautvikling og produksjon i havbruk.
  • Samarbeide for at kunnskap, kompetanse og resultater fra programmet integreres og brukes innen forskning og praktisk rådgivning i andre programmer.
  • Være en aktiv aktør inn mot Framsentret i Tromsø og Bjerknessenter for klimadynamikk i Bergen.

Hovedaktiviteter

Havforskningsinstituttet er med i Bjerknessenteret, og en stor andel av klimaforskningen som gjøres er knyttet til dette senteret. 2012 er det siste året for Bjerknessenteret for fremragende forskning, og Klima-Fisk programmet deltar i en rekke syntesearbeid for å oppsummere det arbeidet som har vært gjennomført. Samtidig er det nye Bjerknes senter for klimadynamikk etablert, og Havforskningsinstituttet er involvert i 6 prosjekter, hvorav vi leder det som går på modellnedskalering.

Overvåkning og virkninger av øket innhold av CO2 i havet er en stor satsning for Klima-Fisk programmet. Det er satt i gang flere eksperimenter både i Matre og Austevoll, blant annet for å se på effektene av rauåte (Calanus), fiskelarver og skalldyr. I Tromsø er det lagt vekt på å bygge opp overvåkningen av CO2 i havet, og det er et tett samarbeid med Framsenteret. Havforskningsinstituttet er en av de store aktørene i dette senteret og er med i fire av fem flaggskip. Tre av disse flaggskipene ligger i Klima-Fisk programmet og Havforskningsinstituttet leder to av flaggskipene.

Klimaets virkning på planktonproduksjon, rekruttering, vekst og utbredelse hos våre kommersielt viktigste fiskearter og sjøpattedyr er et viktig felt for programmet. I 2012 er omtrent 20% av programmets aktivitet knyttet til prosjekter som studerer dette temaet.

Klima-fisk programmet har ansvaret for klimaovervåkningen langs kysten med den målsetting å starte oppgradering og automatisering og å styrke operasjonaliteten. Realiseringen av disse planene startet i 2010, og det forventes ar arbeidet avsluttes i 2012, men at implementering av det nye systemet vil forsette i årene som kommer.