Hopp til hovedteksten
Strømkart

Forskningsdata

Havforskningsinstituttet samler kontinuerlig inn store datamengder fra alle norske havområder.

Dataene samles inn med våre og innleide fartøy, observasjonsbøyer, manuelle målinger, glidere med mer.

Datapolitikk for Havforskningsinstituttet

les mer

Kartklienter

Havforskningsinstituttet har gjort flere interaktive kartklienter tilgjengelige for publikum. På denne siden kan du se kart som viser resultater fra bunnkartleggingsprogrammet MAREANO, utbredelseskart for fiskebestander og sjøpatterdyr, samt en oversikt over korallrev i norske farvann.

Kartklienter

Karttjenester

Havforskningsinstituttet gir tilgang til temadatasett gjennom karttjenester etter standarden Web Map Services (WMS). Dataene kan integreres i egne løsninger.

Karttjenester

Operasjonelle data fra forskningsfartøy

Temperatur- og salinitetsdata fra våre forskningsfartøy. Data fra våre forskningsfartøyer publiseres i løpet av ett døgn.

Se operasjonelle data

Temperatur- og saltholdighetsmålinger i Flødevigen

Målinger av temperatur i sjøen i Flødevigen ble startet opp i 1919 med ujevn frekvens. Fra 2009 er det foretatt kontinuerlige elektroniske målinger av temperatur og saltholdighet i sjøen i 1, 19 og 75 m dyp, samt lufttemperatur og vindretning og vindstyrke.

Polarbuoy - direkte overvåkning av klimasituasjonen i Norskehavet

I 60 år lå værskipet ”Polarfront” langt ute i Norskehavet og målte endringer i vær, vind og klima. To år etter at værskipet måtte gi seg, er det nå satt ut en klimabøye på samme stedet. Den samler inn langt på vei de samme dataene automatisk. Bøyen måler temperatur og saltholdighet, strøm fra overflaten og helt til bunns pluss målinger av klorofyll, oksygen, pH og CO2 i de øvre vannlag. Dataene overføres via satellitt kan følges ”live” via denne databasen:
Polarbuoy - klimaovervåkning stasjon M

Lakseluskartet

Beregning av tetthet av lakseluslarver:

Kartene viser totalt antall smittsomme lakselus per kvadratmeter (kopepoditter på fagspråket), summert over en periode på 10 dager.

Strømkatalogen

Strømkatalogen er et web-basert informasjonssystem for strømforhold og spredning for norske kyst- og fjordområder. Strøminformasjonen er basert på strøm fra modellen Norkyst-800. En prototype som dekker sørvestlandet er under utvikling og kan nå testes ut.

Sjømil

Havforskningsinstituttet gir i databasen SJØMIL tilgang til målinger over tid for blant annet temperatur, saltholdighet, fiskeriressurser, samt tidsserier om fiskeristatus fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES ).

Sjømil

Overvåkningsbøye Skagerrakkysten

I prosjektet «Hav møter land» er det satt ut en overflatebøye for overvåkning av Den norske kyststrømmen i Skagerrak. Bøyen er plassert ca. 1,5 nautiske mil utenfor Torungen Fyr ved Arendal. Bøyen er også et solid bidrag til overvåkningsprogrammet Kystovervåkningen ­ Sør Norge for miljøforhold nær kysten.
 Se observasjoner fra bøyen. OBS: bøyen er for tiden ute av drift og viser derfor kun historiske data. 

Faste hydrografiske stasjoner

Tjenesten viser målinger av temperatur og salinitet (saltholdighet) gjort ved 8 faste målestasjoner langs Norges kyst. Det blir utført målinger ved hver stasjon 1-2 ganger hver måned.

Satellittobservasjoner av klorofyll

I denne databasen kan du følge klorofyllobservasjoner i havområdene på ukentlig, månedlig og årlig basis:

Satellite observations of Chlorophyll

Termograftjenesten

Temperaturmålinger gjort på hurtigruteskipet Vesterålen under dets reise tur-retur Bergen - Kirkenes. Målingene blir visualisert i kart.

Argodata

Daglig oppdaterte temperatur- og salinitetsdata og drivbaner fra alle Argo bøyer i De nordiske hav. Argo bøyer er autonome bøyer som driver fritt med havstrømmene i 1000 m dyp. Hver tiende dag måler de trykk, temperatur og salt og eventuelt andre parametere i de øvre 2000 m av havet. Dataene blir deretter sendt til land via satellitt. 

Argodata
 

Observasjonsbøyer

Det er for tiden satt ut to målestasjoner i form av bøyer utenfor Rosendal i Hardangerfjorden. Disse leverer data hver time til Havforskningsinstituttet og dataene blir presentert på nettet.