Utskriftsvennlig versjon

Prøvefiske etter torsk og hummer

For å bevare en levende og produktiv kyst på Sørlandet er det viktig å få klarhet i hvilke marine ressurser som er tilstede på kysten før man iverksetter tiltak. Såkalte ”førdata” omfatter prøvefiske etter ulike arter for å vurdere bestandsstørrelser og artssammensetning i økosystemet.

Førdataene vil også være viktige for å vurdere om de tiltakene man setter i verk har den ønskede effekten. At en marin ressurs øker skyldes ikke nødvendigvis et tiltak dersom en ser en økning også der hvor det ikke er gjennomført aktive forvaltningstiltak. I Tvedestrand er det gjennomført slike ”før”-undersøkelser på de to målartene torsk og hummer.  

Torsk

Prøvefiske etter torsk ble gjennomført med ruser over fem dager i begynnelsen av juni 2010. Det ble satt 60 enkle ruser som ble trukket hver dag. Rusene ble satt sånn at de skulle dekke mest mulig av det marine arealet hver dag. Kartet viser fangst av torsk i rusene. Røde sirkler er skalert i størrelse i henhold til antallet torsk per ruse.

Små blå symboler angir hvor det ble trukket ruser som ikke gav noe fangst.

Alle torskene som ble fanget ble merket med plastmerker og sluppet tilbake i sjøen. Det utbetales dusør for merker som sendes til Havforskningsinstituttet.

Kartet viser resultatene fra prøvefisket etter torsk. 

Hummer

For å undersøke mengden av hummer i Tvedestrand ble det gjennomført et prøvefiske over tolv dager i slutten av august 2010. I denne perioden ble det trukket 477 teiner som til sammen hadde stått 486 døgn. For å unngå at resultatene fra fisket var personavhengig ble teinene satt mer eller mindre tilfeldig i hele kommunen. Vi unngikk områder dypere enn 30 meter og flate mudderpartier. Ved å gjøre et slikt tilfeldig fiske vil vi ikke være påvirket av at de som gjennomfører fiske faktisk blir flinkere over tid til å finne de gode hummerområdene og dermed får bedre fangster.

Alle hummerne som ble fanget i dette forsøksfiske ble merket med gule plastmerker på undersiden mellom hale og forkropp. Ved å sette merke her vil det følge med når hummeren skifter skall og kan på den måten sitte på i flere år. Vi betaler dusør for alle merker som leveres tilbake til havforskningsinstituttet: Husk å notere lengde på hummeren, fangststed og dato.

Kartet viser resultatene fra prøvefisket av hummer.