Utskriftsvennlig versjon

Lokalbefolkningen med på råd

Det er spesielt viktig å redusere konfliktnivået mellom bruk og vern når det blir foreslått marine bevaringsområder. Å ta i bruk lokal kunnskap om ressurser og hvordan disse brukes kan bidra til en konstruktiv prosess.

Kystforvaltningsprosjektet legger sterk vekt på lokal medvirkning: Alle som er interessert skal ha en mulighet til å delta aktivt.

Foto: Øystein Paulsen

Tett dialog

Intervju med lokalkjente var et viktig element i Tvedestrand-kartleggingen av de biologiske verdiene i sjø (pilotprosjekt 2002-2003). Innbyggerne bidro med lokal økologisk kunnskap om blant annet gyteområder for torsk. Kystforvaltningsprosjektet bygger videre på tett dialog med lokalbefolkningen.

Kunnskapen om uttak av hummer, fjordtorsk og andre kystressurser er begrenset. Når det gjelder fjordtorsk og hummer så er disse artene i hovedsak utnyttet av lokale yrkes- og fritidsfiskere. Selv om fritidsfisket kan dominere totaluttaket i mange områder vet vi lite om omfanget av denne aktiviteten.

To brukerundersøkelser

Kunnskapen om hvor det fiskes i Tvedestrand og Lindesnes har vært mangelfull. Derfor ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Tvedestrand i 2009 og i Lindesnes året etter. Alle fastboende og tilreisende ble gitt mulighet til å delta. De ble spurt om bruken av kystområdene (med hovedfokus på fiske). I tillegg ble respondentene bedt om å merke sine favorittfiskeplasser på et kart. Det kom inn 125 besvarelser i Tvedestrand og 86 i Lindesnes.

Besvarelsene blir blant annet brukt til å se hvilke arter brukerne er opptatt av. Alle utfylte kart er lagt inn som grunnlag for arbeidet med å lokalisere potensielle bevaringsområder. De mest populære fiskeplassene er dermed definert som områder med potensielt høyt konfliktnivå og bør unngås som bevaringsområde.

Folkemøter og datainnsamling

Det arrangeres også folkemøter for å diskutere kunnskapsstatus og tiltak med de lokale brukerne, slik som yrkes- og fritidsfiskere. Deltakerne gir viktige tilbakemeldinger på innsamlet datamateriale og folkemøtene er en god anledning til å kommunisere direkte med lokalt interesserte.

I både Lindesnes og Tvedestrand er lokale fritidsfiskere godt i gang med å samle inn hummerdata. De fører ”hummerdagbøker”, der den enkelte fisker fyller ut et skjema for hver fisketur under hummerfisket. Dagbøkene gir god kunnskap om bestandssituasjonen og vil stå sentralt når effekten av forvaltningstiltakene skal evalueres.

Samarbeidet med lokale fiskere holder frem og skal videreutvikles. Blant annet ble det høsten 2010 fylt ut kartinformasjon om hummerfangstene i Tvedestrand. I tillegg rapporterer lokale fiskere om fangst av merket hummer og torsk.