Lokalt engasjement – levende kyst

Det er stor allmenn interesse for å bevare en levende og produktiv kyst på Sørlandet. Men kravene til hvordan kysten skal forvaltes er i endring. I dag er det ønskelig å ha en forvaltning som ikke bare gjennomfører passive tiltak - for eksempel ved å hindre utbygging i sårbare områder - men som også aktivt forvalter de marine verdiene.

En stadig økende bevissthet om økosystembasert forvaltning gjenspeiles også i kystsoneforvaltningen. En økosystembasert forvaltning tar hensyn til det kompliserte samspillet mellom arter og mellom artene og de ulike naturtypene.

[20.01.11]
les mer

Årsrapport 2011

Forslaget om bevaringsområder har stått sentralt i prosjektet ”Aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen” i 2011.  I fjor ble det foreslått å sette av fem områder (vel 15 prosent av sjøarealet) i Tvedestrand til bevaringssoner med ulik grad av beskyttelse. Etter noen runder med revidering og høringer vedtok Tvedestrand kommunestyret et framlegg til soneinndeling høsten 2011.

Fiskeridirektoratet arbeider nå med en forskrift for de aktuelle habitatene og bevaringssonene. Forskriften skal på en nasjonal høringsrunde og vil etter planen foreligge innen 1. juni i år.

[17.01.12]
les mer