af-hummer.jpg

Utskriftsvennlig versjon

Årsrapport 2013

"Årsrapporten for aktiv forvaltning i kystsonen 2013" gir en oversikt over aktiviteter, anvendt metodikk og foreløpige resultater for primærkommunen Tvedestrand og sekundærkommunen Lindesnes. Den gir også en oversikt over hvordan prosjektet nå ekspanderer.

Fiskeri og Kystdepartementet har vedtatt å utvide prosjektet til å omfatte alle de 4 økoregioner (Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet). Hensikten er å få et bilde av hvordan den menneskelige aktiviteten påvirker lokale bestander under de ulike forhold en finner langs norskekysten, samt teste ut et forvaltningssystem for de marine ressurser i kystsonen som inkluderer en lokal medvirkning. Det forutsettes at fjordtorsk skal være en av målartene for primærkommunene og at en i disse kommunene skal opprette en forbudssone som inkluderer verifiserte gyteområder og lokale oppveksthabitater (”0-fiske”). Det vil også bli lagt vesentlig vekt på å legge forholdene til rette for andre forskningsprosjekter, både ved å bidra med grunnlagsdata og nødvendig infrastruktur. Kommunene vil også bli visningskommuner for å demonstrere ”Kyst-MAREANO”-konseptet ved at en i utvidelsen inngår et forpliktende samarbeid med NGU og Sjøkartverket. Innsamling av brukerinformasjon og gjennomføring av de samfunnsvitenskapelige analyser utføres av i nært samarbeid med eksternt fagmiljø. Basert på erfaringene fra Skagerrak er prosjektperioden satt til 7 år. Prosjektleder for det nasjonale prosjektet er seniorrådgiver Torjan Bodvin.

Årsrapport 2013 aktiv forvaltning