Torskebåen
Fra videoobservasjon av det biologiske mangfoldet i Torskebåen (Tvedestrand-skjærgården) høsten 2011.
Utskriftsvennlig versjon

Årsrapport 2011

Forslaget om bevaringsområder har stått sentralt i prosjektet ”Aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen” i 2011.  I fjor ble det foreslått å sette av fem områder (vel 15 prosent av sjøarealet) i Tvedestrand til bevaringssoner med ulik grad av beskyttelse. Etter noen runder med revidering og høringer vedtok Tvedestrand kommunestyret et framlegg til soneinndeling høsten 2011.

Fiskeridirektoratet arbeider nå med en forskrift for de aktuelle habitatene og bevaringssonene. Forskriften skal på en nasjonal høringsrunde og vil etter planen foreligge innen 1. juni i år.

Parallelt med arbeidet med soneinndelingen videreførte Havforskningsinstituttet i fjor den biologiske datainnsamlingen. I Tvedestrand er det samlet inn data om fjordtorsk, flatøsters og hummer, mens en i Lindesnes kun har konsentrert seg om hummer.