Hopp til hovedteksten
Lofoten.tdlw
Foto: Thomas de Lange Wenneck
Utskriftsvennlig versjon

Skreitoktet er avsluttet

Havforskningsinstituttets skreitokt med ”Johan Hjort” er nå avsluttet. Det ble i år som i perioden etter 2003, registrert lite torsk i selve Vestfjorden, og de torskeregistreringene som ble gjort, var i området Nappstraumen-Henningsværstraumen. Prøver fra området fra Ballstad og østover i Lofoten inklusiv Henningsværboksen, viser i all hovedsak at torsken i området var kysttorsk.


Av Erik Berg, toktleder

Skreikart400.gif

Skreikartet viser med fargemarkering hvor det ble funnet mye og lite skrei.

I tillegg til ”Johan Hjort” har også ”Falkungen” tatt prøver av kommersiell fangst i Vestfjorden. Disse prøvene viser også dominans av kysttorsk, men med betydelig variasjon mellom områder og i tid.

Området som er dekket er fra Malangen i nord og til sørvest av Røst i sør, samt Vestfjorden. De tetteste forekomstene av skrei ble registrert på Malangsgrunnen, på Røstbanken, utenfor Moskenesøy samt i området Værøy-Røst-Skomvær.

Utbredelsen er i hovedsak lik det som har blitt observert de siste tre årene, men spredt over et noe mindre område.

Mindre torsk enn forventet

Svært foreløpige beregninger viser noe mindre torsk enn forventet og observert i fjor. Årsaken til dette kan være sammensatt. Blant annet kan en mindre andel gyte i det undersøkte området enn tidligere. Vintertoktet registrerte mer stor torsk enn forventet og en større andel kan derfor tenkes å gyte lengre Nord.

Sett i lys av det gode fisket som har vært på kysten i vinter kan det virke rart at beregningene viser mindre torsk enn i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig mindre fisk i området langt ut på Røstbanken enn i fjor. I kystnære områder der hoveddelen av fiskeflåten ligger er det til dels mer fisk enn tidligere. Generelt kan det sies at der torsken står tett er det tettere enn i fjor mens utbredelsesområdet er mindre.

2000-årsklassen (8 år, om lag 85 cm) dominerer i hele området, mens 2001-årsklassen fortsatt er svakere enn gjennomsnittet. Det er observert noe mer torsk eldre enn 9 år i sør, sammenlignet med i nord. Vi vil presisere at dette er foreløpige beregninger.

Dette toktet slås sammen med vintertoktet og går inn som en del av beregningsgrunnlaget i den årlige bestandsberegningen i regi av ICES.

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)