Hopp til hovedteksten
Gayantonia_Franze_lite.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Forsker på viktig bindeledd

Mikrozooplankton er et viktig bindeledd i næringskjeden. Derfor er det viktig å forstå hvilke konsekvenser klimaendringer kan gi for dem, skriver havforsker Petter Fossum i dette kapitlet av toktdagboka.

Gayantonia Franze er med ”G.O. Sars” på første del av økosystemtoktet. Hun er postdoktor ved Universitetet i Akron. Under ledelse av dr. Peter Lavrentyev har hun arbeidet med et prosjekt som heter ”Impact of Climate Change and Ice Conditions on Microbial Food Web Dynamics in the Barents Sea”. Prosjektet er støttet av National Science Foundation.

Bindeledd

Arbeidet hennes dreier seg om studier av den mikrobielle loopen med hovedfokus på mikrozooplankton (ciliater, tintinnider, rotatorier, mixotrofe etc.) og deres interaksjoner med både planteplankton og copepoder. Mikrozooplankton, som har en størrelse mellom 0,02 til 0,2 mm, er et viktig bindeledd mellom planteplankton og større dyreplankton, fisk, sjøfugl og marine pattedyr. Derfor er studier av energistrømmen gjennom dette leddet i næringskjeden, og hvordan klimaendringer virker inn på energistrømmen, viktig for å forstå konsekvensene av økt temperatur i det marine økosystemet.

Sammenligner

På tidligere tokt har hun gjort eksperimenter for å se på hvordan mikrodyreplankton beiter på planteplankton under forskjellige temperatur- og isforhold. Hun har også studert preferansen hos forskjellige copepoder for plante- eller mikrozooplankton.

På dette toktet skal hun studere fordeling og sammensetning av mikrozooplankton i Barentshavet. Hun vil sammenligne prøvene hun tar med tidligere prøver for å finne trender mellom sesonger og år. Samarbeidet med Havforskningsinstituttets planktongruppe vil hjelpe henne til å få en bedre og mer komplett forståelse av dynamikken mellom de laveste leddene i økosystemet i Barentshavet.

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet