Hopp til hovedteksten
svalbard2003.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Lite is i år

"Jan Mayen" er det eneste forskningsfartøyet Havforskningsinstituttet bruker som er klassifisert til å gå i is. Opp til 2 m tykk is kan båten komme seg gjennom. Derfor legger vi tokt og stasjoner for dette fartøyet til de områdene som ofte er isfylte. Men i år er det lite trolig at vi møter noe særlig med is. Ifølge iskartene fra Meterologisk institutt er isen i år svært langt nord. Første del av toktet med denne båten vil i hovedsak følge vestsiden av Svalbard.

Toktdagbok_1_bilde_4.jpg
"Lite is" er et relativt begrep i Barentshavet...

Satsingen på økosystemtoktene har ført til at vi i år har den største toktbemanningen vi har hatt på "Jan Mayen" i svalbardområdet. 14 personer deltar for å dekke alle delundersøkelsene vi skal gjennomføre. Undersøkelsene spenner seg fra fugl- og sjøpattedyrobservasjoner øverst, nedover i vannsøylen med hydrografiske målinger, akustiske registreringer og prøvetaking av pelagisk fisk (fisk som lever i vannsøylen) til havbunnen der vi henter prøver fra bunnfisk og bunndyr.

Sammen med andre spennende data fra f.eks. multistråle-ekkoloddet som vi bruker til å kartlegge havbunnen, vil  innsamlingen være med å danne grunnlag for spennende forskning og beregninger framover.


Toktdagbok_1_bilde_3.jpg
Havbunnen kartlegges ved hjelp av multistråleekkolodd.

Thomas de Lange Wenneck, toktleder på "Jan Mayen".

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet