Hopp til hovedteksten
Målebrett
Utskriftsvennlig versjon

Økosystemtoktet i Barentshavet

Tradisjonell havforskning og havovervåking har tidligere fokusert på enkeltelementer i økosystemet, f.eks. én fiskeart eller én miljøfaktor. Med nye moderne forskningsfartøyer, ny instrumentering, og en vilje til å tenke helhetlig, gjennomfører nå Havforskningsinstituttet tokt der vi overvåker og forsker på hele det marine økosystemet.

Målinger av alle komponenter i økosystemet på samme tid gir nye og bedre muligheter til å forstå økologiske sammenhenger. Man kan lettere studere forholdet mellom rovdyr og byttedyr, og deres utbredelse i forhold til fysiske forhold som temperatur, strøm og klima.

Økosystemtoktet  i Barentshavet er Havforskningsinstituttets største enkelttokt. Toktet gjennomføres en gang i året i samarbeid med PINRO, vårt søsterinstitutt i Murmansk.

Delundersøkelser som inngår i toktet

 • Årets yngel av torsk, hyse, lodde, sild og sei
 • Lodde
 • Sild
 • Bunnfisk (torsk, hyse, steinbit m.fl.)
 • Blåkveite
 • Kolmule
 • Reke
 • Plankton
 • Bunnorganismer (koraller, krabber, muslinger, snegler, m.m.)
 • Sjøpattedyr
 • Sjøfugl
 • Forurensning
 • Temperatur
 • Saltholdighet
 • Strømforhold