Hopp til hovedteksten
FF Johan Hjort
Foto: Jan Phillipp Geissel
Utskriftsvennlig versjon

Toktdagbok 2-2018

​​​​​Årets økosystemtokt med "Johan Hjort" i Nordsjøen og Skagerrak er fullført. I løpet av fire uker er det samlet inn data på hydrografi, kjemi, plankton, fiskegg og -larver fra hele området mellom Feie–Shetland i nord, til Aberdeen og Gøteborg i sør (55°–61°N og 2°V–12°Ø).

Vi har gjennomført en detaljert kartlegging av Vikingbanken og fullført prøvetaking på tre døgnstasjoner (24 til 48 timer) for å undersøke forskjeller mellom dag og natt i fordeling av organismer i vannsøylen.
 
Været har vært spesielt rolig i år, og det var mulig å gjennomføre alle planlagte stasjoner, inkludert faste snitt, detaljerte kartlegginger og prosesstudier. På faste snitt ble det tatt CTD-profiler av den fysiske strukturen til vannsøylen, og prøver for klorofyll og næringsstoffer. Det ble gjennomført vertikale trekk med WP2-håv for informasjon om biomasse og artssammensetning av dyreplankton og WP3-håv i kystnære stasjoner for overvåking av maneter. For innsamling av fiskegg og -larver ble det benyttet Gulf VII på utvalgte stasjoner langs hver av standardtransektene. Egg og larver ble sortert ut fra prøvene umiddelbart etter prøvetaking – et tidkrevende mikroskoparbeid på en bevegelig plattform. 
 
På siste del av toktet laget Jan Henrik Simonsen en liten illustrert guide (foto tatt under dette toktet) for å identifisere de mer vanlige og interessante fiskelarvene som forekommer i Nordsjøen.
 
Laksesild
Foto: Jan Henrik Simonsen
Paraeuchaeta
Foto: Jan Henrik Simonsen
Podon
Foto: Jan Henrik Simonsen
Sei og øyepål
Foto: Jan Henrik Simonsen
 
Det var dessverre ikke mulig å foreta dybdestratifisert prøvetaking av dyreplankton med MOCNESS på første halvdel av toktet på grunn av feil med utstyret. Imidlertid var et Multinet Mammoth (1 m2 åpning med 9 180 μm nett) tilgjengelig på andre halvdel av toktet. Dette ble brukt som en erstatning for MOCNESS på de gjenværende stasjonene.  
 
Det ble gjennomført tre døgnstasjoner, med prøvetaking gjennom hele døgnet (24–48 timer) for å studere variasjoner i vertikalfordeling av dyreplankton og fiskelarver. På døgnstasjoner og Vikingbanken ble det benyttet Multinet MAXI (0,5 m2 åpning) utstyrt med nett med to ulike maskevidder: 180 μm for dyreplankton og 390 μm for fiskelarver.
 
Multinett
Foto: Jan Henrik Simonsen
 
Totalt på hele toktet ble det gjennomført 244 CTD-stasjoner og 335 planktontrekk av forskjellige slag. Nå venter vi på laboratorieanalysene for å få data på næringssalt, klorofyll, mengder og artssammensetning av dyreplankton og alger. Dataene vil bli presentert og diskutert i arbeidsgruppen for plankton i Nordsjøen som har sitt årlige møte på senhøsten/tidlig vinter.
 
I år var vi heldige og fikk uvurderlig hjelp fra to internasjonale mastergradsstudenter (Jan Phillipp Geissel og Francine Beaujot) fra IMBRSea-programmet, som begge gjennomførte sine 6 ukers praksis ved å delta på dette toktet. Toktet er gjennomført med dedikert innsats fra toktpersonellet på begge skiftene, sterkt støttet av begge mannskapsskiftene og instrumentpersonalet på Johan Hjort på tokt 2018204.​