Hopp til hovedteksten
Finnhval
Finnhval
Foto: Kjell Rong Utne
Utskriftsvennlig versjon

God toktstart med lite vind og en finnhvalobservasjon

Toktdagbok: ”Vendla” har gått vestover fra Marsteinen, bort til Shetland og videre inn i færøysk farvann. ”M. Ytterstad” har gått ut fra Fedje og skal i første omgang dekke området fra Vestlandet og nord for Shetland. Starten av toktet har gått i henhold til planen. Det har vært lite vind, og begge båtene har kommet godt i gang med datainnsamlingen. 

Juli måned er tid for makrelltokt i Norskehavet. Toktet er et samarbeid mellom Norge, Færøyene, Island og Grønland. I år er det ”Vendla” og ”M. Ytterstad” som er innleid og skal stå for det norske bidraget. Formålet er først og fremst å kartlegge mengde og utbredelse av makrell i Norskehavet og nærliggende havområder. Metoden som brukes er å tråle i overflaten på forhåndsbestemte posisjoner. Fangstmengden gir så et mål på hvor mye makrell som står i området, og vi kan se på hvordan makrellmengden endrer seg fra tidligere år. 
 
Toktet er et viktig bidrag for å kunne beregne størrelsen på makrellbestanden. I tillegg til å tråle etter makrell, samles det inn ulike typer data. Vanntemperatur og saltholdighet registreres på hver stasjon, og vi ser på hvor mye dyreplankton det er i de ulike områdene. 
 
Makrellfangster

Makrellfangster så langt

Foto: Kjell Rong Utne

Ny akustisk tidsserie

Nytt av året er akustisk registrering av kolmule for å etablere en ny tidsserie som kan brukes for bestandsberegning av denne lille torskefisken. Per dags dato er det bare ett tokt som inngår, og det er toktet som dekker gytefeltet vest av Irland. Det er ønskelig med mer informasjon for å få et bedre grunnlag for beregningene. I tillegg registreres det sild med ekkoloddet og vi ser på silde- og makrellstimer med sonar.  
 
Vi har fått makrell i nesten alle trålhalene så langt. 30 minutters tråling har gitt fangster på opp til seks tonn makrell. Det er for tidlig å si noe eksakt om mengde i forhold til tidligere år. Makrellen har vært forholdsvis liten, med en snittvekt under 250 gram.  

Sildekart

Sildefangster så langt i toktet.

Foto: Kjell Rong Utne
 

Kolmule

Vi har registrert kolmule i Norskerenna og i området rundt Shetland. Det er blitt tatt flere prøver av denne fisken ved å tråle på 200 til 300 meters dyp. I færøysk farvann er det i tillegg registrert større mengder 0-gruppe kolmule. Disse individene er tre måneder gamle og har allerede rukket å bli rundt 15 gram og 12 cm. 
 
Vi har sett en god del nordsjøsild. Silda har stått i forholdsvis små stimer både høyt i sjøen og nede ved bunnen. I de første trålhalene var det mer sild enn makrell, men dette endrer seg nok raskt når vi kommer lenger nord.

Stasjoner

Planlagte stasjoner og transekter for fartøyene som deltar på årets tokt. 

Foto: Kjell Rong Utne

Finnval i vest

I færøysk farvann kom ”Vendla” over en større ansamling av finnhval. Dyrene oppholdt seg i et mindre område i grupper på 3-8 individer. I alt var det kanskje så mye som 50 individer innenfor et par kvadratkilometer. I tillegg var det delfiner i området. Her var det også svært tette stimer av fisk. Hvalen lå en stund i ro på overflaten over stimene før den hadde korte dykk ned i dypet. Vi samlet inn data med sonaren for videre studier, og vi gjorde et trålhal før vi dro videre. Med finnhval både i baugen og på begge sider av båten, var skipperen nervøs for å få finnhval i trålen. Trålen var nede i et par minutter og kom opp full av 0-gruppe kolmule, men heldigvis uten hval. Så ung kolmule står vanligvis spredt utover havet, men finnhvalen hadde her skremt sammen fisken, som da blir et lett bytte for de store predatorene. 
 
Det er for tidlig til å si noe om aldersfordelingen til makrellen og silden i fangstene, og dette får vi komme tilbake til i en senere toktrapport.