Hopp til hovedteksten
stoemkart.jpg
Utskriftsvennlig versjon

AKES

AKES skal studere det pelagiske økosystemet i området rundt Bouvetøya, dvs. dyrene i de frie vannmassene og deres livsvilkår. Arbeidet vil foregå i samarbeid med andre medlemsland i CCAMLR som skal studere krill og økosystem i nærliggende områder.

For CCAMLR er hovedmålet å beregne mengden av krill ved hjelp av akustiske metoder. Området rundt Bouvetøya ble ikke undersøkt sist CCAMLR mengdemålte krillen i Sørishavet i 2000. Verken krill og fiskeressurser rundt Bouvetøya er hittil blitt grundig kartlagt.

For Havforskningsinstituttet er målet med undersøkelsene er å skaffe grunnleggende kunnskap om det pelagiske økosystemet i Bouvetøy-området som framtidig forskning og overvåkning kan bygge på.

AKES er delt opp i seks arbeidspakker som dekker ulike problemstillinger i forhold til økosystemet som skal kartlegges:

1. Fysisk oseanografi

AKES skal i hovedsak studere strøm- og temperaturforhold sør for polarfronten. Ulike måleinstrumenter vil bli brukt for å innhente informasjon om strøm, temperatur og saltholdighet på ulike dybder. Målingene vil gi oss et klarere bilde av strømsystemene og hvordan vannmasser med ulik temperatur og saltholdighet blandes og dermed bedre vår forståelse av leveforholdene til dyrene i havområdet. Figuren under er et eksempel på oversikt over strømsystemer som Havforskningsinstituttet har gode data på, i dette tilfelle Barentshavet.

Det vil også bli tatt kjemiske prøver som kan si noe om forurensning i området.

Prosjektleder: Henrik Søiland


Eksempel på strømkart, her fra Barentshavet, hvor Havforskningsinstituttet har regelmessige undersøkelser av bl.a. fysiske forhold.

2. Akustiske egenskaper hos antarktisk krill og isfisk

Forskere ved Havforskningsinstituttet har jobbet mye de siste årene med å artsbestemme fisk og plankton ved å tolke akustiske data fra multifrekvens-ekkolodd.  Figuren under viser ekkogrammer for makrell. Ulike arter reflekterer lydsignaler fra ekkoloddene på ulik måte, og prosjektet vil jobbe for å få identifisert krillens og isfiskens akustiske "signatur". Slik vil mengdemåling og tolking bli mer nøyaktig.

Prosjektleder: Rolf Korneliussen

3. Målstyrkeberegninger av krill og isfisk

For å mengdemåle krill og fisk ved hjelp av ekkolodd, er det avgjørende å kjenne artenes målstyrke, dvs. gjennomsnittsekkoet fra ett enkelt dyr, men målt tusenvis av ganger. Ekkoet fra et dyr bestemmes blant annet av hvordan dyret står i vannet, dvs. med hvilken vinkel signalet fra ekkoloddet treffer det, men også av dyrets fysiologi, fettinnhold og størrelse.

Nye undersøkelser av krillens målstyrke antyder at man kan ha brukt feil målstyrke da man skulle mengdeberegne krillbestanden etter CCAMLRs forrige kartlegging i 2000. Det man anslo til 44 millioner tonn, mener man nå kan være 100-200 millioner tonn.  Under AKES-toktet skal nye spesialundersøkelser og beregninger bidra til å gjøre dette tallet mer nøyaktig.

Prosjektleder: Egil Ona


Eksempel fra tidligere arbeid ved Havforskningsinstituttet. Figuren viser ekkogrammer tatt i bruk for å definere den akustiske signaturen til makrell.

4. Utbredelse, mengde og biologiske egenskaper for krill og plankton

Dette er en omfattende arbeidspakke som er delt opp i fem underprosjekter:

  • Storskala utbredelse og mengde av antarktisk krill i området rundt Bouvetøya
  • Stim- og svermatferd hos antarktisk krill
  • Alders- og størrelsesfordeling i krillbestanden. Beiting og reproduksjon.
  • Finskala fordeling og mengde av krill rundt Bouvetøya og betydningen av dette for landbaserte predatorer
  • Utbredelse, mengde og artssammensetning av plankton


Fangst av krill om bord i det norske fiskefartøyet "Saga Sea" som skal delta i undersøkelse i Sørishavet.

Til sammen skal disse undersøkelsene gi et bilde av hvor krill og annet plankton holder seg, hvordan de formerer seg, hvordan de forholder seg til hverandre, hvor gamle de blir, hva de lever av og hvem som lever av dem.

Prosjektleder: Webjørn Melle

5. Utbredelse og mengde av fisk og blekksprut

De pelagiske ressursene rundt Bouvetøya er aldri blitt kartlagt før. Det vil bli gjort mengdemålinger av fisk og blekksprut ved hjelp av ekkolodd og tråling. Dessuten skal prosjektet se nærmere på hvordan og hva fisk og blekksprut beiter på.

Prosjektleder: Svein Iversen

6. Bruk av fast målestasjon for datainnsamling over tid

I dette delprosjektet vil det bli satt ut en akustisk bøye som i løpet av tre måneder skal hente inn data kontinuerlig om krillens bevegelser. Det vil bli et verdifullt tillegg til øyeblikksbildene man får under akustiske målinger fra "G.O Sars".

Prosjektleder: Olav Rune Godø

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.