Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Bakterier

Bakterielle infeksjoner som klassisk vibriose (forårsaket av Vibrio anguillarum) og kaldsvannsvibriose (forårsaket av Aliibrio salmonicida) er i dag et lite problem i lakseoppdrett takket være effektive vaksiner. Bakteriene Piscirickettsia salmonis og Renibacterium salmoninarum som forårsaker henholdsvis piscirikettsiose og bakteriell nyresyke (BKD) skaper heller ikke vesentlige problemer eller utfordringer per dags dato. De bakterielle agens som omtales i noe forenklet form her, forårsaker eller er knyttet til problemer i oppdrett av laks og ørret som synes å øke i omfang.

Det har vært en jevn økning i utbrudd av yersiniose, forårsaket av bakterien Yersinia ruckeri, de siste årene både i settefiskanlegg og på matfiskanlegg. Utbrudd i resirkuleringsanlegg har gitt spesielt høy dødelighet. Noen velger derfor å vaksinere fisken. Utbrudd i matfiskanlegg forekommer hos tilsynelatende frisk fisk i de første månedene etter utsett i sjø. Og er sannsynligvis som følge av smitte som tas med fra settefiskfasen. Det er de nordlige delene av landet samt Midt-Norge som rammes. Det er også en økende tendens til utbrudd seinere i produksjonssyklusen. Disse utbruddene kommer oftest etter behandling / håndtering av fisken. Siden problemene med yersiniose synes å øke i omfang er det grunn til å følge utviklingen av denne sykdommen, og den er derfor inkludert i et eget underkapittel.

Sår hos fisken har vært et økende problem de siste årene, både hos yngel i landbaserte anlegg, i brakkvann og i sjø. Disse problemene utgjør et betydelig velferdsproblem og fører til økonomiske tap for oppdretter. Problemene er ofte størst i høst-/vinterhalvåret og gjerne i etterkant av at fisken er håndtert. Mange av de nye ikke-medikamentelle metodene for avlusing er krevende håndteringsmessig. Det er uttrykt bekymring for at den utstrakte, og stadig hyppigere, bruken av slike behandlinger gir mer og alvorligere sårutvikling. Dødelighet som følge av sår kan være betydelige og strekkes ut i tid. Agens som er assosiert med, og kan føre til, utvikling av sår er Tenacibaculum spp., Aliivibrio wodanis og Moritella viscosa i sjø og Flavobacterium psychrophilum i fersk- og brakkvann.

Se også kapittel 10 i risikorapporten vedrørende bakterielle infeksjoner i rensefisk.