Hopp til hovedteksten
Østers Foto: Ø. Paulsen
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Flatøsters

Flatøstersen finnes i Svartehavet, Middelhavet, ved kysten av Marokko og nordover langs de europeiske kyster nord til Trøndelag. Den finnes fra like under tidevannssonen og ned til noen få meters dyp.

Flatøstersen er en varmekjær art som trenger vanntemperaturer på over 16–18 grader for å kjønnsmodne. Den finnes derfor i områder hvor vannet blir varmt nok om sommeren, for eksempel i poller.

Flatøsters veksler mellom å være hann og hunn, og kjønnsskiftet er temperaturavhengig. Langs kysten av den sydligste delen av landet er det stedvise østersbestander som ser ut til å variere som en funksjon av varme somre.

Skjellenes føde består av planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale. Frittsvevende planteplankton er den viktigste føden. Vann transporterer næring til skjellene, og mange steder vil faktorer som dyp, tidevann og vannbevegelse påvirke variasjonen i skjellenes fødetilgang. Dette, sammen med sesongvariasjoner i planteplanktonproduksjon, gjør at både mengden og kvaliteten på skjellenes ernæring kan variere mye.

Hannøstersen gyter ut i vannet, og vann med spermier trekkes inn i hunnens kappehule. Hunnen slipper eggene ut inne i kappehulen, og befruktningen skjer i et beskyttet miljø mellom hunnens gjeller. Der utvikler larvene seg den første uken. Deretter pumper østersen larvene ut i vannmassene, hvor de svermer en til to uker til de bunnslår og fester seg.

Østers som mat

Flatøsters er en delikatesse. Kvaliteten er best fra høsten og ut over vinteren når skjellene har hatt god tilgang på føde og samlet opp mye opplagsnæring. De kan også holde en høy kvalitet om våren, men kjønnsmodningen og gyting forringer kvaliteten mye. Vill østers må kun høstes i helt rent vann, siden forurenset østers som spises rå kan føre til matforgiftning. Østers som vi høster selv bør varmebehandles hvis vi skal være helt sikre på at de ikke inneholder bakterier og virus som gir magebesvær. Østers kan også ta opp giftige alger, så det er viktig å følge algevarselet.

Østersdyrking

Tidligere ble det dyrket østers i mange områder, men denne næringen er i dag begrenset til noen få anlegg på Vestlandet. Disse anleggene har optimalisert driften og arbeidet med å få frem østers av høy kvalitet.

Fakta om flatøsters

Latinsk navn: Ostrea edulis
Familie: Ostreidae
Levetid: Vanligvis 8–10 år, kan bli over 20 år
Maks størrelse: Opptil 17 cm skallhøyde og mer enn 800 gram
Leveområde: Fastvokst til underlaget, vanligvis på stein eller muslingskall fra like under fjæremålet til et par meters dyp
Gytetid: I sommerhalvåret – avhengig av relativt høy vanntemperatur
Føde: Planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale
Fangst: Kun små mengder vill østers høstes i Norge. Flatøstersen dyrkes i enkelte områder