Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Status, råd og fiskeri

Havforskningsinstituttets råd for 2010 er at det ikke fiskes kongekrabbe i det kvoteregulerte fisket.

Kongekrabbe i norsk sone forvaltes av norske myndigheter. Høsten 2009 kartla Havforskningsinstituttet bestanden i Varanger-, Tana-, Lakse- og Porsanger fjorden. I tillegg ble de ytre områdene fra 26oØ til grensen mot Russland kartlagt. Indeksen for totalbestanden (krabber med skallengde over 70 mm) var ca. 3,7 millioner individer, og lavere i 2009 enn i 2008. Dette tallet er svært usikkert, og avhengig av hvor store områder som undersøkes. På grunn av kongekrabbeyngelens biologi og atferd, kan ikke rekrutteringen estimeres ved direkte måling. Indeksen for fangstbar krabbe (hannkrabber over 137 mm skjoldlengde) i norsk sone var i 2009 på ca. 500 000 individer, dvs. betydelig lavere enn i 2008. Rekrutteringen til den fangstbare bestanden var noe høyere i 2009 enn i 2008, og vil holde seg på samme nivå i 2010.

I 2009 ble det tatt i bruk en bestandsmodell for kongekrabbe for å gjøre risikovurderingerknyttet til et framtidig fiske. Verken størrelsen på bestanden eller størrelsen på uttaket i norsk sone er bestemt. Vurderingene er derfor basert på at bestanden skal gi høyest mulig langtidsutbytte, i tillegg er minimum bestandsnivå lagt inn. Kongekrabbebestanden i norsk sone er langt lavere enn nivået som gir høyest mulig langtidsutbytte, noe som kan bidra til redusert rekruttering. Havforskningsinstituttets råd for 2010 er derfor at det ikke fiskes kongekrabbe i det kvoteregulerte fisket.

Siden 2008 har forvaltning og fangst av krabbe vært delt inn i et avgrenset område hvor fisket er regulert med både total- og fartøykvoter. Utenfor dette området er det fritt fiske. To slike motsatte forvaltningsregimer på samme bestand skaper utfordringer både for bestandsforskningen og rådgivningen. Landingene i 2009 viser at det ble fanget mer hannkrabbe i det frie fisket enn i det kvoteregulerte området. Siden all krabben tilhører samme bestand, er dette trolig årsaken til de kraftige reduksjonene i bestanden av fangstbar hannkrabbe i 2009.

Kongekrabbe fiskes med teiner, hovedsakelig i fjordene og i kystnært farvann langs Øst-Finnmark. Ved starten i 1994 var fisket organisert som forskningsfiske. Kommersielt fiske i norsk sone ble innført i 2002, og i 2009 deltok ca. 400 fartøyer. Krabber over 137 mm skjoldlengde kan fanges. Bifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket har ført til store problemer i det kystnære fisket i Øst-Finnmark siden 1990-tallet. Sist Havforskningsinstituttet registrerte slik bifangst (2007), så det ut som at problemene hadde tiltatt på torskegarn.

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Merket kongekrabbe

Har du funnet en merket kongekrabbe?
Klikk her les hva du må gjøre. Kanskje får du finnerlønn?